Abonneren op RSS - Beleidsdocument

Beleidsdocument

Cover Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

Advies 186 - Conceptnota slimme specialisatiestrategie

Op 8 maart keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Een slimme specialisatiestrategie voor een gericht clusterbeleid' goed. Europa heeft de regio's immers opgelegd aan te tonen dat ze over een slimme specialisatiestrategie beschikken als voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiering uit het Cohesiefonds. De VRWI verwelkomt deze conceptnota. Vlaanderen heeft nood aan een beleidsstrategie die aanzet tot het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. De VRWI heeft de volgende opmerkingen bij de conceptnota:
Cover Briefadvies 187 - Voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

Briefadvies 187 - Voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

Op 30 april 2013 heeft de VRWI de adviesvraag ontvangen over het voorontwerp van besluit betreffende de omkadering van jonge onderzoekers. Ook de Vlaamse Onderwijsraad werd hierover om advies gevraagd.
Cover Advies 188 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2014

Advies 188 - Begroting Wetenschap en Innovatie 2014

Voorliggend advies focust op de begrotingsbesprekingen 2014, de laatste begroting van deze legislatuur.De VRWI stelt de aangehouden inspanningen voor wetenschap en innovatie van de minister op prijs. Ondanks de minder gunstige economische en budgettaire omstandigheden tijdens deze legislatuur, is het budget voor W&I verder blijven groeien. Vanaf 2011 was deze groei zelfs meer uitgesproken dan de groei van de totale Vlaamse begroting, wat duidt op een extra inzet voor wetenschap en innovatie.
Cover Briefadvies 189 - Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Plantentuin Meise

Briefadvies 189 - Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Plantentuin Meise

Een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap is de enige optie waarbij de afspraken die beide gemeenschappen hebben gemaakt in dit samenwerkingsakkoord grotendeels vertaald worden. De VRWI sluit zich dan ook aan bij het voorstel uit het ontwerp van decreet.
Cover Advies 190 - Standpunt bij het voorstel tot hervorming VRWI

Advies 190 - Standpunt bij het voorstel tot hervorming VRWI

Op 20 september 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed inzake de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie. Daarin wordt ook een rationalisatieoefening uitgevoerd t.a.v. de strategische adviesraden (SAR's), waarover de SERV om advies wordt gevraagd. Voor de VRWI geeft de Conceptnota twee mogelijke opties aan
Cover Advies 193 - Wijzigingsdecreet organisatie en financiering van W&I-beleid

Advies 193 - Wijzigingsdecreet organisatie en financiering van W&I-beleid

Op vrijdag 22 november 2013 keurde de Vlaamse Regering principieel het voorontwerp van decreet goed tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid) en tot opheffing van diverse andere bepalingen.
Cover Advies 194 - De begroting Wetenschap en Innovatie 2009-2014

Advies 194 - De begroting Wetenschap en Innovatie 2009-2014

Voorliggend ‘groot' begrotingsadvies werd opgevat als een evaluatie van de aflopende legislatuur. Op basis van een grondige analyse van de begrotingscijfers 2009 tot op heden, worden conclusies getrokken over het W&I-begrotingsbeleid en worden aanbevelingen daaromtrent geformuleerd voor de toekomstige Vlaamse Regering. Deze aanbevelingen zijn bovendien in lijn met het VRWI Memorandum 2014-2019.
Cover Advies 192 - Wijzigingsbesluit steunpunten beleidsrelevant onderzoek

Advies 192 - Wijzigingsbesluit steunpunten beleidsrelevant onderzoek

De VRWI formuleert huidig briefadvies als antwoord op de adviesvraag van minister Ingrid Lieten van 27 november 2013 rond het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten beleidsrelevant onderzoek.
Cover Advies SOC Maakindustrie

Advies 196 - SOC Maakindustrie

Op 15 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) en het bijbehorende uitvoeringsplan, goed. In dit plan werd een aanvraag voor de oprichting van een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) voor de Maakindustrie aangekondigd.
Cover Advies 197 - Nieuwe VRWI-indicatorenset

Advies 197 - Nieuwe VRWI-indicatorenset

In 2004 ontwikkelde de VRWI een instrumentarium, bestaande uit 11 kernindicatoren, voor de evaluatie van het Vlaamse Innovatiepact. Sedertdien is het innovatielandschap grondig gewijzigd en beweegt er ook heel wat op het vlak van indicatoren zelf. Een update van de VRWI-indicatorenset drong zich op. De Expertengroep Indicatoren en Begroting (EGIB) van de VRWI nam deze taak op zich

Pagina's

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.