Vlaams Indicatorenboek WTI 2015

Filter items
Innovatie, Wetenschap
Gepubliceerd op
18 september 2015

Enkele opvallende trends of vaststellingen uit het Vlaams Indicatorenboek WTI 2015:

Hogescholen en universiteiten

De laatste academiejaren kent het hoger onderwijs een continue toename van het aantal generatiestudenten. Dit is zowel het geval voor de professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen als voor de academisch gerichte opleidingen aan de hogescholen en de universiteiten.

Hierbij valt de hoge participatiegraad op van de Vlaamse achttienjarigen aan het hoger onderwijs (62,9% in 2013-2014) evenals de sterke vervrouwelijking (55% vrouwelijke generatiestudenten).

Doctoraten 

De sterke toename van de onderzoekspopulatie heeft bijgedragen tot een sterke stijging in het aantal behaalde doctoraten aan de Vlaamse universiteiten in alle wetenschapsclusters. In 2013-2014 werden 1.724 doctoraten uitgereikt aan de Vlaamse universiteiten ofwel haast een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.

O&O 

De O&O-uitgaven bij onze Vlaamse bedrijven stegen duidelijk verder in de periode 2012-2013. De ratio van de uitgaven voor interne O&O bij de bedrijven als % van het bbp Vlaanderen  (berekend op basis van de nieuwe ESR2010 standaard) bedraagt 1,75% voor 2012 en 2013. De O&O-intensiteit binnen de non-profit bereikte in 2013 een niveau van 0,78%.
 
Wanneer we de totale O&O-uitgaven (GERD) uitdrukken als % van het BBPR (berekend op basis van de nieuwe ESR2010 standaard) dan bereikt Vlaanderen voor 2013 een percentage van 2,54% op gewestniveau en van 2,59% op gemeenschapsniveau. Dit is behoorlijk boven het EU-gemiddelde (i.e. 1,92%). Vlaanderen is aldus goed op weg naar de 3%-norm voor O&O, de doelstelling voor 2020. Van dit percentage is 70% afkomstig van private financiering en 30% van publieke financiering.
 
Het O&O-personeel nam op twee jaar tijd op gewestniveau toe met 2.499 voltijdse eenheden, tot 41.806 VTE (een 6% groei ten opzichte van 2011), en zet hiermee de stijgende trend ingezet sinds 2004 verder. Deze stijging is van toepassing op nagenoeg alle sectoren.

Innovatiegraad

De innovatiegraad inzake product- of procesinnovatie in de Vlaamse bedrijfs-wereld bedraagt momenteel 49%, wat vergelijkbaar is met cijfers voor de voorbije jaren, alhoewel er zich een lichte daling ten opzichte van de periode 2008-2010 laat optekenen. De meeste Vlaamse innovatieve bedrijven zijn procesinnovatoren (34%), maar productinnovatie komt nagenoeg even vaak voor (32%). Wanneer we alle innovaties samen beschouwen (i.e. product, proces, organisatorische en marketinginnovaties), dan bedraagt de innovatiegraad 56%. Met deze percentages is Vlaanderen een Europese koploper.

Samenwerkingverbanden voor deze innovatieprojecten blijken zeer belangrijk. Leveranciers, klanten en consultants/commerciële laboratoria/O&O-bedrijven zijn de belangrijkste partners. Ook andere bedrijven binnen de groep evenals universiteiten zijn belangrijke partners. Naast de bedrijven van de eigen groep vormen leveranciers en klanten een belangrijke bron van informatie voor innovatieactiviteiten.

Output en citaties

Qua output en zichtbaarheid van onderzoek kan men duidelijk stellen dat de Vlaamse en Belgische onderzoekers op een bijzonder efficiënte manier de beschikbare middelen aanwenden. Het aantal Vlaamse wetenschappelijke publicaties in de natuur-, levens- en technische wetenschappen alsook in de sociale en humane wetenschappen, is in de beschouwde periodes duidelijk gegroeid.
 
De citaties naar het onderzoek verricht in Vlaanderen tijdens de tweede helft van de jaren 1990 en verder na de millenniumwissel, liggen beduidend hoger dan het wereldgemiddelde. Wanneer het gemiddeld aantal citaties per publicatie wordt gerelateerd aan de gemiddelde impactfactor van de gebruikte tijdschriften, ligt deze score voor Vlaanderen even hoog of zelfs hoger dan voor de meeste andere Europese referentielanden.

Octrooien 

De octrooivolumes voor Vlaanderen (zowel in het EPO-systeem, het USPTO-systeem, als het PCT-systeem) zijn sinds het begin van de jaren negentig tot de recente jaren meer dan verdubbeld; wat ertoe heeft geleid dat Vlaanderen vandaag tot de meer performante Europese regio’s behoort en zelfs tot de koplopers op het vlak van octrooiactiviteit van de academische sector.

Europese programma's

Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek.

In het EUREKA-programma neemt Vlaanderen internationaal gezien een prominente positie in.

Vlaamse partners zijn daarnaast niet onaardig vertegenwoordigd in ERANET door deelname aan meer dan een kwart van alle door de Europese Commissie opgezette projecten.

Met een return in het 7de Kaderprogramma van 2,5% scoort Vlaanderen duidelijk boven de verwachting en is er een stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s. In 7KP heeft de categorie “universiteiten en hogescholen” nog steeds de leidende positie, zowel wat betreft het aantal deelnames als de deelnametoelage. Internationaal vergeleken scoort Vlaanderen zeer goed binnen de top-10 van de sterkst deelnemende landen.

Downloaden

Het Indicatorenboek houdt een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. De gedrukte versie is om redenen van leesbaarheid en overzichtelijkheid sterk afgeslankt, en kan ook als PDF gedownload worden. Daarnaast worden vanaf nu ook de volledige tijdsreeksen en de meer uitgebreide dossiers elektronisch aangeboden.

Het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie, Innovatie 2015 (inclusief de achterliggende data) is beschikbaar op: ECOOM

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 30 95