Privacybeleid

Filter items

Laatste update: augustus 2022

Privacybeleid

U kunt de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert voor een evenement of de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Departement EWI erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van haar klanten en websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Het bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije verkeer van deze gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) voor zover mogelijk en wenselijk.

Uw persoonsgegevens die u aan het Departement EWI hebt doorgegeven, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is het Departement EWI, gevestigd in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 10, 1030 Brussel. 

Departement EWI erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de AVG-naleving. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal Departement EWI passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen.

Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor datgene waarvoor u zich heeft opgegeven en om zo een optimale dienstverlening te garanderen. U kunt dergelijke gegevens meedelen tijdens de volgende acties:

 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw emailadres om onze nieuwsbrief naar het juiste emailadres te kunnen zenden. 
 • Wanneer u zich inschrijft voor één van onze evenementen, verzamelen wij (afhankelijk van het evenement) uw naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer, functie, bedrijf/organisatie, te bieden expertise, oplossingen of technologieën, sector(en)/domeinen waarin u actief bent en eventueel uw dieetwensen zodat wij u op de deelnemerslijst kunnen zetten, de juiste lunch/diner kunnen voorzien indien van toepassing, en u op de hoogte kunnen houden omtrent de details van het evenement. Mits uw toestemming kunnen wij u contacteren omtrent andere activiteiten georganiseerd door het Departement EWI. 
 • Wanneer u een vraag of een klacht heeft over één van onze diensten of producten, verzamelen wij u naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer om uw vraag of klacht te kunnen beantwoorden. 
 • Wanneer uw gegevens worden opgenomen in het Research Portal, verzamelen wij uw naam, voornaam, emailadres, geslacht, nationaliteit, professioneel telefoonnummer, professioneel emailadres, professioneel adres, ORC ID, Linkedin profiel (optioneel), onderzoeksexpertise (optioneel), onderzoekstechnieken (optioneel), doelgroep expertise (optioneel), organisatie waaraan u verbonden bent,  wetenschappelijke discipline en vrije trefwoorden ter beschrijving van de onderzoeksexpertise (optioneel).  
 • Wanneer u deelneemt aan een oproep, door Departement EWI georganiseerd, verzamelen wij  uw naam, voornaam, emailadres, telefoonnummer, organisatie, adres, verantwoordelijke, functie en naam van contactpersoon. Wij verwerken deze persoonsgegevens om u op de hoogte te houden omtrent het verdere verloop van de oproep en van andere activiteiten/oproepen/opleidingen georganiseerd door EWI. 
 • Wanneer wij diensten en/of producten van u afnemen, verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer, KBO nummer, indien dit nodig is om een vlotte financiële afhandeling te garanderen. 
   

De persoonsgegevens die u meedeelt, worden opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons beleidsdomein;
 • U te informeren over evenementen en studiedagen die we organiseren;
 • Te voldoen aan onze wettelijk opgelegde taken en bevoegdheden;
 • Statistische doeleinden.

Bovenvermelde verwerkingsdoeleinden zijn gerechtvaardigd vanwege een wettelijke verplichting die op  Departement EWI rust om de persoonsgegevens te verwerken.

Als u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief laten weten aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Koning Albert II-laan 35, bus 10, 1030 Brussel. 

Toestemming voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u het departement de uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden te verwerken. 

De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal het Departement EWI aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om de in de AVG beschreven rechten uit te oefenen.

 • Recht op informatie

U hebt het recht om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, bepaalde bewaartermijn) voor inzage op te vragen.

 • Recht op rectificatie

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.

 • Recht op verwijdering ("Recht om vergeten te worden")

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kan u contact opnemen met Departement EWI via dpo.ewi@vlaanderen.be met een eenvoudig verzoek voor de verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Recht op bezwaar

Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates/nieuwsberichten/events, bent u gerechtigd om een recht op bezwaar in te dienen via mail naar dpo.ewi@vlaanderen.be. Houdt u er rekening mee dat het recht op bezwaar niet volledig geldt indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Departement EWI en u/uw organisatie. (bijvoorbeeld : voor het factureren geleverde goederen of diensten,...).

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen bent u gerechtigd de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld aan Departement EWI, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht om een klacht in te dienen 

Indien u op enig moment van mening bent dat Departement EWI inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie. De contactgegevens zijn:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

Indien  u gebruik wil maken van de bovenvermelde rechten, kan dat door deze aan te vragen via mail aan dpo.ewi@vlaanderen.be.

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. De cookies worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst door een derde partij, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde cookies van derden) met als doel analyses te maken en de website te verbeteren (bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker te maken). Als u wilt dat dergelijke cookies niet op uw computer worden geplaatst, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Meer info over welke cookies onze websites bevatten en hoe je deze cookies kunt uitschakelen, vind je in ons Cookiebeleid.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie geen controle. Het Departement EWI is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van het Departement EWI, ofwel beelden die gebruikt worden onder licentie van Shutterstock.com en Belga. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door het Departement EWI. 

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kunt u dat melden aan de webmaster via info.ewi@vlaanderen.be.

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Koning Albert II-laan 35, bus 10, 1030 Brussel. 
Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse Toezichtscommissie

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Departement EWI behoudt zich het recht om op elk gewenst moment deze privacyverklaring aan te passen en te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden u aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze webpagina bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Departement EWI heeft over deze websites geen enkele vorm van controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. Het Departement EWI kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Het Departement EWI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem. Het Departement EWI kan niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Neem geen beslissingen op basis van de inhoud of functionaliteit die op deze website hebt gevonden.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.