Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 september 2021)

Filter items
Nieuws
10 september 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 10 september 2021 en alle documenten

Economie 

Raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN): vertegenwoordiging van het Vlaams Gewest

De Vlaamse Regering draagt als vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest Paul Meekels voor als effectief lid en Corneel Zwijzen als plaatsvervangend lid in de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN). 

COVID-19: Vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

Op 4 juni 2021 besliste het Overlegcomité om vanaf 9 juni 2021 met het Zomerplan van start te gaan. Dit plan brengt gefaseerd een aantal versoepelingen op aangescherpte maatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verdere verspreiding van COVID-19 in te perken. Een aantal sectoren blijven ook vanaf 9 juni nog verplicht gesloten of hebben nog steeds aanzienlijke exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich, aansluitend op het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, ook gerichte ondersteuningsmaatregelen op voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De Vlaamse Regering keurt nu, na goedkeuring door de Europese Commissie, definitief het besluit met deze vervolgmaatregelen goed. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie zal zorgen voor de uitvoering van dit besluit.

Gigarantwaarborg verlengd van 8 tot 15 jaar

Gigarant bevordert de toegang tot betaalbare financiering voor kmo's en grote ondernemingen in Vlaanderen. Voor omvangrijke investeringsprojecten duurt het vaak enkele jaren voordat het project gerealiseerd is, en de aflossingen kunnen starten. In die gevallen is er vaak een langere looptijd voor de aflossingen dan de 8 jaar die voorzien is in de huidige Gigarantwaarborg. Om die reden verlengt de Vlaamse Regering de maximale duurtijd van de Gigarantwaarborg van 8 tot 15 jaar. Ze wijzigt daarvoor principieel het besluit over de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en bezorgt het aan de Raad van State voor advies.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidieregels voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

In het kader van het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ worden maatregelen genomen om groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren. De Vlaamse Regering legt daarom, na advies van de Raad van State, definitief de regels vast om via het Departement Landbouw en Visserij een subsidie toe te kennen aan landbouwers die investeren in de uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan milieu, klimaat of biodiversiteit. Op deze manier wordt voorzien in een overgangsperiode tussen het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het toekomstige GLB, dat van start gaat op 1 januari 2023. Landbouwers kunnen immers geen nieuwe agromilieuklimaatverbintenissen afsluiten voor het jaar 2022. Hiermee wordt aan landbouwers de kans geboden om een of meerdere nieuwe verbintenissen aan te gaan voor een termijn van 1 jaar. In totaal wordt er hiervoor 6 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Regering maakt ook 925.000 euro vrij vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor de maatregel 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via het teeltplan'. 

Plan Vlaamse Veerkracht: regels toekenning projectfinanciering digibanken

Na advies van de Raad van State en de SERV keurt de Vlaamse Regering definitief de voorwaarden goed voor de subsidie-oproepen in het najaar van 2021 voor het voortraject en het implementatietraject van het project 'Digibanken'. Met het Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (e-inclusie)' wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen: gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning; via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken; en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen. 

Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 33

De Vlaamse Regering keurt de ontwikkeling van het bodempaspoort goed. Hiervoor wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie. Het bodempaspoort is een digitaal en gebruiksvriendelijk instrument voor de landbouwer waarbij bodemdata uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier en op perceelsniveau worden samengebracht. Op die manier kan de landbouwer een datagedreven, gerichter en meer duurzaam bodembeheer uitvoeren. Bodemdata zijn cruciaal om een goed bodembeheer te voeren dat op zijn beurt essentieel is om zich als landbouwer te wapenen tegen extreme weersomstandigheden die zich ook steeds meer in Vlaanderen laten voelen en die onder meer leiden tot droogte en waterschaarste, wat onze voedselvoorziening hypothekeert. Het voorgelegde project maakt binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht dan ook deel uit van de cluster 06 Blue Deal, het engagement van de Vlaamse Regering om de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste te verhogen.

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 10 september 2021 en alle documenten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (16 september 2021)

  16 september 2021

  O.a. beleids- en begrotingstoelichting Economie, Wetenschap en Innovatie, gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en vraag om uitleg over de inzet van de ESA-middelen en de Vlaamse investeringen.

 • Vlaams beschermingsmechanisme loopt ten einde

  10 september 2021

  Eind september loopt het Vlaams beschermingsmechanisme af. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor de maanden juli, augustus en september is er nog gerichte steun aan sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Hotels, discotheken, dancings, feestzalen, een beperkte groep ondernemingen in de eventsector en ook reisbureaus, reisorganisatoren en autocarondernemingen zullen een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 10 september 2021

  10 september 2021

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_4610Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • EU-Commissaris Sinkevičius benadrukt belang van blauwe economie tijdens bezoek aan Oostende

  6 september 2021

  EU-Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius maakte tijdens een bezoek aan Oostende nader kennis maken met een aantal lokale initiatieven binnen de duurzame blauwe economie. "Vlaanderen bewijst dat een duurzame blauwe economie niet enkel een concept op papier is, maar een steeds tastbaardere realiteit, die ons zal helpen om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren.”

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 september 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 september 2021)

  3 september 2021

  O.a. soja in 1000 tuinen project, haalbaarheidsstudie stikstofcaptatie en toekenning Strategische Transformatiesteun aan Kuehne + Nagel nv te Antwerpen.