Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 december 2017)

Filter items
Nieuws
15 december 2017

Economie

Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie

Op 8 oktober 2013 vond in Maastricht de tweede Vlaams-Nederlandse top plaats. Op deze top werd onder meer afgesproken dat Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke toekomstgerichte chemiestrategie zullen ontwikkelen. Die Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie keurt de Vlaamse Regering nu goed. Ze stemt meteen in met de voorgestelde prioriteiten en met de planning.

Trilaterale strategie voor de chemische industrie

Op 8 oktober 2013 vond in Maastricht de tweede Vlaams-Nederlandse top plaats. Op deze top werd onder meer afgesproken dat Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke toekomstgerichte chemiestrategie zullen ontwikkelen. Ook werd beslist dat waar mogelijk Duitsland/Noordrijn-Westfalen bij de ontwikkeling van deze strategie betrokken wordt, gezien de ARRRA-regio (Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhr-Area) als één grote chemische cluster gezien kan worden. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de Trilaterale strategie voor de chemische industrie goed. Ze stemt meteen ook in met de daarin vastgelegde prioriteiten.

World Choir Games 2020

De conceptpaper 'Topevenementenbeleid - EventFlanders' reikt een kader aan voor de uitbouw van een Vlaams topevenementenbeleid waarbij wordt beoogd meer topevenementen aan te trekken naar of te organiseren in Vlaanderen. Op basis van een aantal haalbaarheidsonderzoeken kwalificeert de Vlaamse Regering nu de World Choir Games als topevenement en gelast ze EventFlanders ondersteuning te bieden bij het indienen van een bod om de World Choir Games 2020 te organiseren. De World Choir Games is de grootste wedstrijd ter wereld voor koormuziek, en verenigt koren in een vriendschappelijke wedstrijd, ongeacht nationaliteit, ras of muziekgenre. De World Choir Games worden om de twee jaar op een andere locatie georganiseerd. De wedstrijd wordt bijgewoond door ongeveer 500 koren uit 80 verschillende landen, met tot 30.000 deelnemers. Het evenement duurt 11 dagen en vindt meestal plaats in de maand juli. 

Wijzigen samenstelling Raad van Bestuur VIB vzw

Het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector bepaalt dat minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur een onafhankelijke bestuurder is. Om de Raad van Bestuur van VIB vzw af te stemmen op dit decreet, keurt de Vlaamse Regering het voorstel goed om het aantal bestuurders voorgedragen door de Vlaamse voogdijminister in de Raad van Bestuur van VIB vzw te verminderen van 3 naar 2. Ze verleent hiervoor eervol ontslag aan Danielle Raspoet en beëindigt zo haar mandaat. 

Goedkeuring addendum brownfieldconvenant Lokeren - Vijgenstraat

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Een wijziging aan het convenant moet gebeuren via een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu Addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 88. Lokeren - Vijgenstraat. Met het addendum treedt Heirbrug bvba toe als Actor en treedt Santerra nv uit als Actor.

Addendum brownfieldconvenant Brugge - Den Indruk

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, met rechten op incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het project en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan Addendum 1 aan het brownfieldconvenant 81. Brugge - Den Indruk. Met het addendum treedt Re-Vive Land Die Keure II toe als Actor in het convenant en neemt het de verbintenissen over van Re-Vive Land Die Keure, met uitzondering van lot 26. 

Addendum brownfieldconvenant Boortmeerbeek - Fabrieksweg

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, met rechten op incentives en faciliterende maatregelen. Het brownfieldconvenant omschrijft het project en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het Addendum aan brownfieldconvenant 70. Boortmeerbeek - Fabrieksweg. Met het addendum treedt bvba Jokemi toe als actor tot het brownfieldconvenant.

Strategische transformatiesteun Alro nv in Dilsen-Stokkem

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 722.000 euro toe aan Alro nv in Dilsen-Stokkem. Alro nv is een bedrijf binnen de Alro Group dat actief is in het natlakken, elektrocoaten, poederlakken en assembleren van kunstof en metalen onderdelen voor de truck- en automobielsector. De transformatiesteun is bedoeld om een volledig nieuw segment van de automobielsector aan te spreken,namelijk de markt van de elektrische voertuigen. 

Strategische ecologiesteun Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemicals nv

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Antwerp Terminal & Processing Company - Petrochemicals nv.

Addendum beheersovereenkomst ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv over het beheer van het investeringsfonds CultuurInvest

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het addendum bij de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv (PMV) over het beheer van het investeringsfonds 'CultuurInvest'. De toekomstige samenwerking met PMV kan niet los gezien worden van de Conceptnota 'Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector'. Eén van de vier speerpunten in deze conceptnota is de Cultuurbank, een alliantie van financieringspartners om financiële producten op maat van de cultuursector beter te ontsluiten om zo het marktfalen in de cultuursector aan te pakken. Gezien het de intentie is van PMV om de doelgroep te blijven bedienen tot het moment dat de Cultuurbank operationeel is, is het nodig om de huidige overeenkomst met PMV te verlengen met een half jaar. Eveneens is de mogelijkheid voorzien om de overeenkomst maandelijks te verlengen indien het operationaliseren van de Cultuurbank langer zou duren dan verwacht.

Wetenschap

Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie

Op 8 oktober 2013 vond in Maastricht de tweede Vlaams-Nederlandse top plaats. Op deze top werd onder meer afgesproken dat Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke toekomstgerichte chemiestrategie zullen ontwikkelen. Die Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie keurt de Vlaamse Regering nu goed. Ze stemt meteen in met de voorgestelde prioriteiten en met deplanning.

Convenant 2018-2022 Volkssterrenwachten

De Vlaamse Volkssterrenwachten worden sinds 1999 in het kader van het wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse overheid ondersteund als structurele partner. Deze ondersteuning werd geregeld via een convenant voor de periode 2013-2017. Na evaluatie hecht de Vlaamse Regering nu haar goedkeuring aan het ontwerp van Convenant 2018-2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Volkssterrenwachten. Om de Volkssterrenwachten toe te laten de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie te realiseren zal een subsidieverhoging van 50.000 euro per Volkssterrenwacht toegekend worden. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 964.000 euro.

Innovatie

Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie

Op 8 oktober 2013 vond in Maastricht de tweede Vlaams-Nederlandse top plaats. Op deze top werd onder meer afgesproken dat Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke toekomstgerichte chemiestrategie zullen ontwikkelen. Die Vlaams-Nederlandse strategie voor een toekomstgerichte chemie keurt de Vlaamse Regering nu goed. Ze stemt meteen in met de voorgestelde prioriteiten en met deplanning

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.