Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 december 2020)

Filter items
Nieuws
18 december 2020

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 18 december 2020 en alle documenten

Economie 

COVID-19: tijdelijke versterking Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Door de federale maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, moesten een aantal bedrijven geruime tijd sluiten. Daarom kwamen er een aantal steunmaatregelen om de continuïteit van de betrokken bedrijven te vrijwaren. Deze overheidssteun is nagenoeg automatisch toegekend, om alles snel en klantvriendelijk te laten verlopen. Om na te gaan of voldaan is aan alle voorwaarden voor het aanvragen en ontvangen van steun, zal de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen nu op basis van een gerichte steekproef controles doen. De Vlaamse Regering beslist daarom om 10 personeelsleden aan te werven (10 VTE) van niveau A, voor een periode van twee jaar, bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), om de overheidssteun te controleren die aan ondernemingen werd toegekend in het kader van de de federale coronamaatregelen. Ze keurt daarvoor ook de nodige toevoegingen goed aan de personeelskredieten van het agentschap Innoveren en Ondernemen.

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling

Door de aangescherpte maatregelen van het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, dreigen ondernemingen, ook in Vlaanderen, begin 2021 nog altijd geconfronteerd te worden met een omzetverlies. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich ook voor januari en februari 2021 ondersteuningsmaatregelen op. De Vlaamse Regering beslist daarom om het Vlaams Beschermingsmechanisme ook op te zetten in de eerste twee maanden van 2021, voor ondernemingen die geconfronteerd worden met omzetdalingen van minstens 60% in deze maanden of die binnen deze periode gesloten moeten blijven. Ze keurt daarvoor principieel het besluit goed. De Vlaamse minister bevoegd voor de economie zal het besluit aanmelden bij de Europese Commissie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal ook 10 tijdelijke medewerkers aanwerven om het coronateam binnen VLAIO te versterken. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor 250.000 euro uit de coronaprovisie. 

(Steun)maatregelen voor door Brexit geïmpacteerde bedrijven

Voorlopig is de finale uitkomst van de Brexit (deal of no-deal) nog onduidelijk. Vlaanderen neemt echter wel al maatregelen om de impact van de Brexit zoveel mogelijk te counteren. De Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de Brexit. Daarvan is 30 miljoen euro voorzien voor het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT), 50 miljoen euro voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), en 3 miljoen euro voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Door de coronacrisis zijn veel bedrijven nu al genoodzaakt hun operationeel model op zijn minst tijdelijk te herzien. Bedrijven die handel voeren met en/of opereren in het Verenigd Koninkrijk hebben er alle belang bij ook de mogelijke gevolgen van Brexit te betrekken in die oefening. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de noodzakelijke steunmaatregelen goed voor de betrokken doelgroepen binnen het voor VLAIO vooropgestelde budget van 50 miljoen euro. Ze keurt tegelijk de aanwerving goed van 8 VTE voor een periode van 1 jaar bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), om dossiers van de kmo Brexit veerkrachtsubsidie te verwerken en te zorgen voor de ondersteuning van de Brexit helpdesk. Ze voorziet hiervoor de overheveling van de nodige kredieten aan de personeelskredieten van VLAIO.

Vlaams beleidsplan bio-economie

De Vlaamse Regering keurt het Vlaams beleidsplan bio-economie goed. Het bevat een reeks acties rond stimulering van onderzoek en innovatie, begeleiding van nieuwe samenwerkingen tussen industrie en landbouw, en flankerende beleidsmaatregelen. Bio‐economie omvat alle economische activiteiten die gebruik maken van organisch materiaal of van biologische processen. In een bio-economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen. Het vormt een belangrijke schakel in de transitie om de Vlaamse economie koolstofneutraal te maken, door nieuwe waardeketens op te bouwen die zorgen voor een gesloten koolstofcyclus. 

Overdracht personeelsleden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Volgend op de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen keurt de Vlaamse Regering de overdracht op 1 januari 2021 goed van het personeel dat wordt overgeheveld naar het departement Werk en Sociale Economie, het extern verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en het Agentschap Facilitair Bedrijf. Voor de over te dragen contractuele personeelsleden houdt dit in dat hen een addendum aan de arbeidsovereenkomst wordt aangeboden op grond waarvan ze bij de ontvangende entiteit worden tewerkgesteld voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en het behoud wordt gegarandeerd van de voor hen bij de afstaande entiteit bestaande contractuele rechten.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 205. Aalst - Electrabelsite

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 205. Aalst -Electrabelsite. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal samen met de betrokken gemeente op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun voor Brouwerij Lindemans nv in Sint-Pieters-Leeuw

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Brouwerij Lindemans nv in Sint-Pieters-Leeuw. Brouwerij Lindemans is een familiale onderneming en brouwt verschillende lambiekbieren die in 62 landen worden verkocht. De onderneming wil nieuwe types bieren, afgeleid van lambiek, brouwen om een breder palet van smaakbeleving te kunnen aanbieden. Hiervoor zal de onderneming op een nieuwe site investeren in een innovatief brouwproces, dat de lambiektraditie respecteert.

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 176. Rijmenam –Meurop 2020. Het gaat om de toevoeging van twee aangekochte percelen aan het huidig projectgebied.

Wetenschap 

Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ): toelage Marien Station Oostende

De Vlaamse Regering kent een éénmalige subsidie van 945.000 euro toe aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) in het kader van de verdere planmatige uitbreiding van het Marien Station Oostende (MSO) op de Oostendse oosteroever. Ze keurt hiervoor het herverdelingsbesluit goed.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB): financiering van NERF, financiering van SALK-onderzoeksgroep en investeringssubsidie Agro-Incubator

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de ondertekening goed van de convenanten tussen het Vlaamse Gewest en de strategische onderzoekscentra Vlaams Instituut voor Biotechnologie vzw (VIB) en Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (Imec) voor de periode 2017-2021. In deze convenanten worden de doelstellingen van VIB en Imec en de financiering door de overheid vastgelegd. De Vlaamse Regering keurt nu een addendum goed bij deze convenanten. Het gaat om het schrappen van de financieringsvoorwaarde in het kader van de subsidie voor het NERF (Neuro-Electronics Research Flanders) - onderzoekscentrum, waarbij de NERF-partners (VIB, Imec en KuLeuven) gezamenlijk minstens eenzelfde jaarlijkse financiering moeten inbrengen. In dit kader kent de Vlaamse Regering ook een half miljoen euro investeringssubsidie toe aan het VIB voor de investering in een agro-incubator op de voormalige CropDesign terreinen in Nevele. De subsidie zal voornamelijk gebruikt worden voor de aankoop van de site. Daarnaast kent ze nog eens 400.000 euro toe aan het VIB voor één jaar voor de voortzetting van de onderzoeksactiviteiten in 2020 en 2021 van de VIB SALK-onderzoeksgroep aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt.

Subsidie onderzoeksprogramma Cybersecurity

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan voor Cybersecurity (CS) goed. Voor het tweede werkingsjaar (september 2020 – augustus 2021) kent de Vlaamse Regering nu een subsidie toe van zo'n 8 miljoen euro voor het onderzoeksprogramma cybersecurity in Vlaanderen. De begunstigden zijn de universiteiten KULeuven, UGent, VUBrussel en het strategisch onderzoekscentrum Imec.

Innovatie

30 miljoen euro bijkomende middelen voor VLAIO O&O-projecten

Ondernemingen kunnen voor innovatieprojecten steun aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Door een sterk verhoogde instroom van innovatieprojecten en de gevraagde steun hiervoor, volstaan de middelen die voor 2020 voorzien waren niet om alle positief geëvalueerde projecten effectief te steunen. De Vlaamse Regering beslist daarom de VLAIO-middelen voor ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten éénmalig te verhogen met 30 miljoen euro.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB): financiering van NERF, financiering van SALK-onderzoeksgroep en investeringssubsidie Agro-Incubator

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de ondertekening goed van de convenanten tussen het Vlaamse Gewest en de strategische onderzoekscentra Vlaams Instituut voor Biotechnologie vzw (VIB) en Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (Imec) voor de periode 2017-2021. In deze convenanten worden de doelstellingen van VIB en Imec en de financiering door de overheid vastgelegd. De Vlaamse Regering keurt nu een addendum goed bij deze convenanten. Het gaat om het schrappen van de financieringsvoorwaarde in het kader van de subsidie voor het NERF (Neuro-Electronics Research Flanders) - onderzoekscentrum, waarbij de NERF-partners (VIB, Imec en KuLeuven) gezamenlijk minstens eenzelfde jaarlijkse financiering moeten inbrengen. In dit kader kent de Vlaamse Regering ook een half miljoen euro investeringssubsidie toe aan het VIB voor de investering in een agro-incubator op de voormalige CropDesign terreinen in Nevele. De subsidie zal voornamelijk gebruikt worden voor de aankoop van de site. Daarnaast kent ze nog eens 400.000 euro toe aan het VIB voor één jaar voor de voortzetting van de onderzoeksactiviteiten in 2020 en 2021 van de VIB SALK-onderzoeksgroep aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt.

Project Vlaanderen Waterproof: addendum convenant VITO

De Vlaamse Regering keurt het Addendum 1 goed bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 2019-2023. Het addendum wijst een bijzondere opdracht toe aan VITO om het project 'Vlaanderen Waterproof' uit te voeren en te coördineren. Het project maakt deel uit van de Blue Deal strategie en moet een belangrijke stimulans geven aan de concretisering van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en waterschaarste. De Vlaamse minister bevoegd voor economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie zal het Addendum 1 in naam van het Vlaamse Gewest ondertekenen en zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing. 

Subsidie onderzoeksprogramma Cybersecurity

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams beleidsplan voor Cybersecurity (CS) goed. Voor het tweede werkingsjaar (september 2020 – augustus 2021) kent de Vlaamse Regering nu een subsidie toe van zo'n 8 miljoen euro voor het onderzoeksprogramma cybersecurity in Vlaanderen. De begunstigden zijn de universiteiten KULeuven, UGent, VUBrussel en het strategisch onderzoekscentrum Imec.

Mededelingen

Evaluatie van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) in 2022

 

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 18 december 2020 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Belgische en sub-Saharaanse experten in mondiale gezondheid bundelen krachten tegen infectieziekten

  Belgische en sub-Saharaanse experten in mondiale gezondheid bundelen krachten tegen infectieziekten

  5 december 2022

  België is opnieuw lid van het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). De Belgische delegatie bestaat uit het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), ondersteund door het directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

 • Vlaams impulsprogramma helpt economie energiegebruik te vergroenen

  5 december 2022

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns, zal de Vlaamse Regering een impulsprogramma lanceren van 100 miljoen euro om ondernemingen te ondersteunen die de omslag naar duurzame verwarming en koeling willen verwezenlijken.

 • Flanders DC wordt het nieuwe Vlaamse design- en modecentrum

  Flanders DC wordt het nieuwe Vlaamse design- en modecentrum

  5 december 2022

  Flanders DC zal zich vanaf 2023 opnieuw volledig toespitsen op de design- en modesectoren. Flanders District of Creativity vzw ondersteunde de laatste jaren ondernemers uit alle creatieve sectoren, maar op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns zal ze vanaf 2023 al haar middelen inzetten op design en mode.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.