Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 juni 2021)

Filter items
Nieuws
18 juni 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 18 juni 2021 en alle documenten

Economie

Goedkeuring addendum aan brownfieldconvenant 163. Zele – Vanhassels

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van onderbenutte of braakliggende terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Dat omschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Daarin is ook de mogelijkheid voorzien om het brownfieldconvenant te wijzigen, door een addendum dat door alle betrokken partijen wordt ondertekend. In dit kader beslist de Vlaamse Regering om Addendum 1 aan het brownfieldconvenant 163. Zele -Vanhassels goed te keuren. Met het addendum wordt het project inhoudelijk bijgestuurd tot een kleinschaliger geïntegreerd woon- en zorgproject en treedt GMVW (Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw) toe als actor. 

ECOOM: machtiging rijksregister in het kader HRRF-databank

ECOOM is een erkend expertisecentrum voor onderzoek en ontwikkelingsmonitoring, dat decretaal verankerd is in het decreet over het wetenschaps- en innovatiebeleid. Een van de opdrachten van ECOOM is om de academische human resources in Vlaanderen te monitoren. Daarvoor heeft het een specifieke databank opgericht, de HRRF-databank, om de academische loopbanen van onderzoekers verbonden aan een Vlaamse universiteit in kaart te brengen. Hiervoor heeft ECOOM toegang nodig tot het Rijksregister. Om dat te regelen, keurt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit goed dat ECOOM daar een machtiging voor verleent. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Schrapping twee ondernemingen als toegetreden lid tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie

Energie-intensieve vestigingen van industriële ondernemingen kunnen toetreden tot de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO's) van de Vlaamse overheid. Deze EBO’s hebben als doel het verankeren van de Vlaamse industrie en het blijvend verbeteren van de energie-efficiëntie ervan. Zo wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de Vlaamse en Europese doelstellingen qua energie-efficiëntie. Volgens de bepaling van artikel 11 (Sancties: procedure tot schrapping) kan een onderneming die niet aan haar engagementen in het kader van de EBO voldoet, aangemeld worden tijdens een vergadering van de Commissie EBO, die op haar beurt kan beslissen om de onderneming te laten schrappen uit de EBO. De ondernemingen Homifreez en Horafrost hadden hun monitoring over het jaar 2019 én hun energieplan voor de tweede ronde (2019 –2022) niet tijdig ingediend, ondanks verschillende herinneringen. Bijgevolg voldeden beide ondernemingen daarmee niet aan hun verplichtingen. De Vlaamse Regering beslist daarom Homifreez en Horafrost te schrappen als toegetreden lid tot de EBO. De EBO omvat engagementen van bedrijven en tegenprestaties van de overheid die voordelen bieden aan de toegetreden ondernemingen. Het is evident dat wanneer een onderneming haar engagementen niet nakomt, deze onderneming niet langer kan genieten van de voordelen in het kader van de EBO.

 

Wetenschap

Flemish Open Science Board (FOSB): subsidie uitvoering Open Science beleid in Vlaanderen 2021

Open Science, inclusief Open Data, vormt een belangrijke motor van verandering in de wetenschap. Een nieuwe wijze van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en openstellen van data en om een goede omgang met onderzoeksdata. Volgens de Europese Commissie moet Open Science de norm worden voor publiek gefinancierd onderzoek. De Vlaamse Regering besliste daarom in 2019 om 5 miljoen euro recurrent te investeren in Open Science. De Flemish Open Science Board (FOSB), die op 21 februari 2020 werd opgericht, werkt op basis van expertise de verdere uitrol van dit project uit. De Vlaamse Regering hecht in dit kader haar goedkeuring aan de besteding van de recurrente middelen 2021, die zullen worden aangewend voor de personele ondersteuning van het Open Science beleid binnen de instellingen vertegenwoordigd in de Flemish Open Science Board (FOSB). Ze keurt hiervoor meteen het nodige herverdelingsbesluit goed.

COVID-19: compensatieregeling voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Technopolis/Flanders Technology International (FTI) en de Syntra’s

De coronapandemie heeft tal van (wetenschappelijke) instellingen tijdelijk in hun werking geraakt onder andere door de maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de gevolgen van het coronavirus in ons land te beperken. Door deze maatregelen kunnen bepaalde doelstellingen of voorwaarden waaronder bepaalde subsidies of financiering aan deze instellingen of onderzoekers verleend werden, niet meer of moeilijk gehaald worden. Voor enkele van deze instellingen werden nog geen steunmaatregelen voorzien, waardoor zij nu dringende liquiditeitsnoden hebben. Dit is het geval voor volgende instellingen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie: FWO, FTI/Technopolis en de Syntra opleidingscentra. De Vlaamse Regering keurt voor deze instellingen nu een compensatieregeling goed. Meer bepaald gaat het over middelen voor de verlenging van bepaalde onderzoeksmandaten bij het FWO, voor de geleden inkomstenderving wegens het verplicht sluiten van het FTI/Technopolis bezoekerscentrum en voor de sluiting/overstap naar online leren van/bij de Syntra opleidingscentra. Ze keurt meteen het herverdelingsbesluit goed dat deze compensatie regelt.

 

Innovatie

Plan Vlaamse Veerkracht: Impulsprogramma - Innovatie in gezondheid en zorg

De Vlaamse Regering keurt de implementatie van het impulsprogramma 'Innovatie in gezondheid en zorg' goed, met inbegrip van de regeling voor steun aan UZ Brussel. Het impulsprogramma moet een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg en invulling geven aan de aanbevelingen van de relancecomités. Het impulsprogramma is gebouwd op drie complementaire pijlers: fundamentele kennisopbouw, bedrijfsgericht onderzoek en implementatie van nieuwe toepassingen in de zorg. Het voorziet onder andere in de oprichting van een speerpuntcluster HealthTech en zal zorgen voor een stimulans in de kennisdiffusie en innovaties in de Vlaamse zorgsector. Het past in een bredere visie op langere termijn, zoals uitgewerkt in de kadernota 'Vlaanderen sterk in onderzoek en innovatie voor gezondheid en zorg'. De Vlaamse Regering neemt nu ook akte van deze kadernota. 

Subsidie studie Power to Methanol Antwerp bv

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 1,074 miljoen euro, of 50% van de aanvaarde projectbegroting, toe aan Power to Methanol Antwerp bv, voor de voorbereidende studie naar een Carbon Capture and Utilization (CCU)-installatie in de Antwerpse haven. De CCU-techniek laat toe om de vrijgekomen CO2 bij de chemische bedrijfsvoering te capteren en te hergebruiken. Power to Methanol Antwerp bv is een consortium van bedrijven uit de Antwerpse haven, die de transitie naar duurzame brand- en grondstoffen en de integratie van de markten van elektriciteit, brandstoffen en grondstoffen willen faciliteren door een innovatieve demonstratiefaciliteit op te zetten voor de productie van hernieuwbare methanol.

 

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 18 juni 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2022)

  21 januari 2022

  O.a.

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof.