Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

Filter items
Nieuws
2 december 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van de beslissingen van de Vlaamse Regering van 2 december

Economie 

Goedkeuring Addendum 2 aan brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 2 goed aan brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg. Dit addendum regelt de toetreding van Terradie bv als nieuwe grondvennootschap en de uittreding van PSR Brownfield Developers.

Definitieve goedkeuring brownfieldconvenant: 191. Steendorp - Steenbakkerij

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot het ontwikkelen van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten, met recht op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan brownfieldconvenant: 191. Steendorp - Steenbakkerij.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie 

Impulsprogramma energiemaatregelen ondernemingen voor onder meer de versnelde vergroening warmtevraag niet-ETS industrie in Vlaanderen

In opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) leverden Technopolis en VITO in april 2022 de ‘Economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen’ af (niet-ETS industrie is de sector die niet onder het Europese handelssysteem voor de CO2-uitstoot van de industrieemissies valt, nvdr). De studie bracht interessante technologieën in kaart zoals industriële warmtepompen, elektrische boilers, zonnethermie, biomassaketels, restwarmtegebruik, warmtenetten, thermische opslag, ... en becijferde de benodigde investeringssteun om deze technologieën voor de ondernemingen rendabel te kunnen implementeren. Nu keurt de Vlaamse Regering een impulsprogramma goed met als doelstelling versneld uitvoering te geven aan de aanbevelingen van deze studie en de doelgroep te verbreden. Ze maakt aanvullend 20 miljoen euro vrij voor de energietransitie van Vlaamse ondernemingen, waaronder de niet-ETS-industrie. Samen met reguliere middelen vanuit duurzame doelstellingen zal een actieplan van 100 miljoen euro opgezet worden voor 2023 en 2024. Voedings-, chemische, technologische, sociale economie en andere bedrijven zullen begeleiding en investeringssteun krijgen om hun productieprocessen minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en dus klimaatvriendelijker én goedkoper. In dit kader wordt een bijkomende projectoproep gelanceerd rond de thema's 'vergroening' en 'energie-efficiëntie'.

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie project Seeds and Growth for Media

Mediabedrijven in Vlaanderen worden internationaal als vooruitstrevend gezien, maar ondervinden in toenemende mate concurrentie van grote internationale mediaspelers en platformen. Om het hoofd boven water te kunnen houden, moet de sector verder digitaliseren door middel van technologische innovaties. Creatieve en mediabedrijven zijn daarvoor in toenemende mate afhankelijk van digitale technologie. In de praktijk is er onvoldoende instroom van nieuwe potentiële start-ups en is onvoldoende multidisciplinaire kennis aanwezig bij een groot aantal start-upbedrijven binnen de media- en audiovisuele sector. Daarom kent de Vlaamse Regering nu 996.000 euro toe aan het consortium ​VRT, MediaNet Vlaanderen en Thomas More voor het actieplan Seeds and Growth for Media. Hierin bundelen ze hun krachten om enerzijds via ecoysteemversterkende activiteiten en anderzijds via een incubatorprogramma een duidelijk groeipad voor jonge en doorstartende mediabedrijven en start-ups/scale-ups te organiseren.

Plan Vlaamse Veerkracht: Herverdeling relanceprovisie naar begroting VRT voor het strategisch project 'VRTRN 2030: Een slagkrachtige, wendbare en efficiënte VRT in het nieuwe medialandschap'

In het kader van de digitale transformatie en innovatie van de Vlaamse mediasector herverdeelt de Vlaamse Regering 2 miljoen euro vanuit de relanceprovisie naar de begroting van de VRT voor het realiseren van opleidingen in het kader van het project 'VRTRN 2030: Een slagkrachtige, wendbare en efficiënte VRT in het nieuwe medialandschap'. Met het project wil de VRT een antwoord bieden op snel wijzigende en nieuwe kijkpatronen die worden gekenmerkt door de integratie van digitale technologie met traditioneel lineair schermgebruik. Het strategisch plan VRTRN 2030 impliceert de transformatie naar een 'digital first data-gedreven organisatie' maar binnen de grenzen en het kader van een publieke omroep: iedereen in de samenleving moet blijven bereikt worden.

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie project 'Flanders Game Hub' (FGH)

De Vlaamse gamesector wordt ondanks zijn sterke reputatie geconfronteerd met een grote ‘brain drain’. De grootste talenten trekken vaak naar het buitenland om aan de slag te gaan in grote gamestudio’s. Ondanks de stappen die de voorbije jaren reeds gezet werden, kiezen nog te weinig afgestudeerden met een game georiënteerd diploma voor de ontwikkeling van game- en XR-applicaties in eigen land. Er is dus nood aan een initiatief dat tot doel heeft om meer jonge game-talenten te laten kiezen voor een rol als ondernemer en bestaande ondernemingen rond game development en/of technologie te helpen groeien. In dit kader kent de Vlaamse Regering 2 miljoen euro toe voor het projectplan 'Flanders Game Hub'. In dit project bundelen HANGAR K, FLEGA en HOWEST- DAE Studios nu de krachten met als doel de game development en/of technologie bedrijven succesvol laten starten en helpen groeien in Vlaanderen. Dit moet leiden tot een groei van de Vlaamse game industrie.

Plan Vlaamse Veerkracht: steun aan het project 'Streaming affordances in small media markets'

De Vlaamse Regering hechtte, in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, op 2 april 2021 haar goedkeuring aan een digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector dat als doel heeft om de technologische weerbaarheid en de economische leefbaarheid van het Vlaamse media-ecosysteem te versterken. Nieuwe platformen en nieuwe (mobiele) contentdistributiemodellen hebben geleid tot een zeer gewijzigde en gefragmenteerde mediaconsumptie. Meer specifiek is er een enorme concurrentiestrijd op de streamingmarkt, waarbij de Vlaamse mediaspelers die streamingsdiensten aanbieden de concurrentie van grote buitenlandse platformen voelen. Er is echter tot op heden geen diepgaand inzicht in het gebruikersgedrag op de Vlaamse platformen. Daarom kent de Vlaamse Regering nu 760.000 euro subsidie toe aan de Vrije Universiteit Brussel – Onderzoekscentrum SMIT voor het project ‘Streaming Affordances in small media markets'. Dit (proeftuin)onderzoek heeft tot doel fundamentele inzichten te verwerven in gebruikersgedrag van streamingconsumenten, om het aanbod, de positionering, zichtbaarheid, vindbaarheid en de beleving van Vlaamse streamingplatformen te versterken, en zo ook de positie van Vlaamse spelers binnen een klein, fragiel en competitief audiovisueel ecosysteem te verduurzamen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.

 • Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  Vlaams decreet moet paal en perk stellen aan illegale tewerkstelling bij onderaannemers

  23 januari 2023

  Vlaams minister van Werk Jo Brouns komt met een nieuw decreet dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de 'zorgvuldigheidstoets', die hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. De nieuwe regelgeving moet van kracht worden tegen de zomer van dit jaar.

 • Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  Wat is de waarde van een doctoraat voor ondernemerschap?

  23 januari 2023

  In de publicatie “Een doctoraat en ondernemerschap” wordt het carrièrepad van ondernemerschap uitgelicht. De publicatie laat onderzoekers en stakeholders aan het woord over de wisselwerking tussen een doctoraat en ondernemerschap. De publicatie biedt eveneens een overzicht van de verschillende diensten en platformen in Vlaanderen die van nut kunnen zijn bij het opstarten en uitbouwen van een onderneming.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2023)

  20 januari 2023

  O.a. voordracht effectief en plaatsvervangend lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom.

   

 • EU-nieuws deze week | 14 - 20 januari 2023

  20 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.