Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juni 2020)

Filter items
Nieuws
29 mei 2020

Economie

Raad van bestuur LRM nv: benoeming onafhankelijke bestuurder

De Vlaamse Regering draagt Jules Noten voor als onafhankelijke bestuurder van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) . Hij zal het mandaat voleindigen van Koenraad Debackere, die ontslag neemt.   

COVID-19: handelshuurlening

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan haar besluit over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 in het kader van de coronacrisis. Zo biedt ze ondersteuning aan ondernemingen die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen door liquiditeitsproblemen ten gevolge van de federale coronamaatregelen. De regeling voorziet in een gedeeltelijke kwijtschelding van huur door de verhuurder en een betaling van het overige deel aan de verhuurder rechtstreeks door PMV/z-Leningen via een handelshuurlening die PMV/z-Leningen nv in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest toekent aan de huurder. VLAIO zal optreden als front-office van de maatregel.  

Toekenning van strategische transformatiesteun aan Poulpharm bv te Izegem

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 536.384 euro aan Poulpharm bv in Izegem. Poulpharm is gestart als uitvoerder van veterinaire diagnostische testen voor dierenartsenpraktijken, en ontwikkelt en produceert nu ook autogene vaccins, die getest zijn op veiligheid en werkzaamheid en die een effectieve immunogene respons kunnen induceren. De transformatie moet Poulpharm op de kaart zetten als internationale autovaccinproducent, en mee de kwaliteitsstandaarden voor autovaccinproductie vastleggen. 

 

Wetenschap 

Convenant Vlerick Business School (VBS, Vlerick)

De Vlerick Business School (VBS) is opgenomen in het Wetenschap en Innovatiedecreet als een instelling voor post-initieel onderwijs waarbij elk jaar een subsidie wordt toegekend voor wetenschappelijk onderzoek. Dat Wetenschap en Innovatiedecreet bepaalt ook dat er een meerjarig convenant wordt afgesloten met de instelling, waarin de rechten en plichten in het kader van deze subsidie worden opgenomen. Na evaluatie van de convenantperiode 2013-2019 keurt de Vlaamse Regering nu het ontwerp van convenant 2020-2024 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlerick Business School. De Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap en Innovatie zal zorgen voor de ondertekening en de verdere uitvoering van het convenant.   

Subsidiëring Odysseusprogramma door FWO: wijzigingsbesluit

Eén van de taken van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek –Vlaanderen (FWO) is het aantrekken van excellente onderzoekers die actief zijn in het buitenland. In uitvoering van deze taak is het FWO belast met het operationeel en financieel beheer van het Odysseusprogramma. Tot op heden werd er om de vijf jaar een Odysseusoproep georganiseerd. 80% van de besteedbare middelen voor het Odysseusprogramma werd over de universiteiten verdeeld op basis van de BOF-sleutel (gemiddelde over vijf jaar), voorafgaand aan het begrotingsjaar waarop het Odysseusprogramma betrekking heeft. De overige 20% werd steeds via een oproep verdeeld. De raad van bestuur van het FWO wenst de verdeling van de middelen over de universiteiten volledig via een oproep te laten verlopen bij de volgende Odysseusoproep 2020, en wil dus de huidige verdeling van 80% van de middelen over de universiteiten via de BOF-sleutel laten varen. Op deze aangepaste manier zal concurrentie en excellentie nog meer het uitgangspunt worden van het Odysseusprogramma. Het principe van een oproep zonder verdeling via vastgelegde verdeelsleutel wordt op heden ook reeds in de meeste andere FWO-programma’s gehanteerd. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van het FWO en van de Raad van State, definitief haar subsidiebesluit FWO.

 

Innovatie 

-

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 juli 2020)

  10 juli 2020

  O.a. goedkeuring visienota 'Vlaanderen als aantrekkingspool voor start-ups en innovatief ondernemend talent', omvorming imec.istart Fund naar een evergreen structuur en COVID-19 steun voor aardappeltelers, sierteelthouders en taxi-, autobus- en autocarsector.

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • EU-nieuws deze week | 6 - 10 juli 2020

  10 juli 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.