Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (4 juni 2021)

Filter items
Nieuws
4 juni 2021

Economie

Sanctie frauduleuze steunaanvraag bij Agentschap Innoveren en Ondernemen: wijzigingsbesluit

Bij de beoordeling van de steunaanvragen voor de verscheidene coronapremies, ingediend door ondernemingen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is gebleken dat sommige ondernemingen een aanvraag indienen op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie. Op deze manier proberen bepaalde ondernemingen steun te bekomen waarop zij geen recht hebben. Om dit soort misbruik beter te kunnen bestraffen en ook te voorkomen, wordt voorgesteld om ondernemingen, waarvan wordt vastgesteld dat zij dergelijke aanvragen indienen, uit te sluiten voor bijkomende steun voor een periode van vijf jaar. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief diverse besluiten met steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Plan Vlaamse Veerkracht: Uitbouw Slimme Regio Vlaanderen door samenbrengen innovatiecapaciteit ondernemingen en stimuleren implementatie en kennisopbouw bij lokale besturen

In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering 1,2 miljoen euro steun toe aan het initiatief om bedrijven te verenigen in het kader van Slimme Regio Vlaanderen. Het is de bedoeling om het bedrijfsleven de volgende vier jaar de kans te geven hun krachten te bundelen om innovaties te realiseren en te vermarkten. Ze keurt daarbij de lancering van de oproep 'City of Things 2021' goed en voorziet daarvoor 9 miljoen euro uit de relanceprovisie voor het Fonds voor Innoveren en Ondernemen voor de organisatie van de oproepen naar lokale besturen en 200.000 euro voor het bijbehorende co-creatieve traject. Ze beslist ook tot aanwerving van een projectmanager Slimme Regio Vlaanderen bij VLAIO en voorziet 600.000 euro voor het Fonds voor Innoveren en Ondernemen voor de overheidsopdracht rond de ontwikkeling van een 'smart retail dashboard'.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 204. Grimbergen – Cokerie Grimbergen

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het brownfieldconvenant 204. Grimbergen – Cokerie Grimbergen goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraak- en informatiemoment organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Addendum 3 aan brownfieldconvenant 35. Machelen – Uplace: verlenging met twee jaar

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 35. Machelen – Uplace. De termijn die nodig is om het Brownfieldproject te realiseren, wordt ingeschat op twee jaar. Gelet op de eindtermijn van het huidige Brownfieldconvenant op 4 juni 2021 is dan ook een verlenging van het Brownfieldconvenant nodig met een termijn van twee jaar, zijnde tot 4 juni 2023.

 

Wetenschap

-

 

Innovatie

Aanpassing steunreglementering strategische transformatiesteun (STS): opheffing bonussteun en toevoeging van ontvankelijkheidsvoorwaarde over de minimale bijkomende directe tewerkstelling

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over het toekennen van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest. De wijziging in de steunregeling omvat het afschaffen van de bonussteun, de verdere integratie en concretisering in de beoordelingscriteria van de creatie van bijkomende directe tewerkstelling en de strategische en duurzame verankering van tewerkstelling in het Vlaamse Gewest, een verstrenging van de te behalen basisscores en een inhoudelijke bijsturing van de parameters. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en van VARIO, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

Plan Vlaamse Veerkracht: Uitbouw Slimme Regio Vlaanderen door samenbrengen innovatiecapaciteit ondernemingen en stimuleren implementatie en kennisopbouw bij lokale besturen

In het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht kent de Vlaamse Regering 1,2 miljoen euro steun toe aan het initiatief om bedrijven te verenigen in het kader van Slimme Regio Vlaanderen. Het is de bedoeling om het bedrijfsleven de volgende vier jaar de kans te geven hun krachten te bundelen om innovaties te realiseren en te vermarkten. Ze keurt daarbij de lancering van de oproep 'City of Things 2021' goed en voorziet daarvoor 9 miljoen euro uit de relanceprovisie voor het Fonds voor Innoveren en Ondernemen voor de organisatie van de oproepen naar lokale besturen en 200.000 euro voor het bijbehorende co-creatieve traject. Ze beslist ook tot aanwerving van een projectmanager Slimme Regio Vlaanderen bij VLAIO en voorziet 600.000 euro voor het Fonds voor Innoveren en Ondernemen voor de overheidsopdracht rond de ontwikkeling van een 'smart retail dashboard'.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (20 januari 2022)

  21 januari 2022

  O.a.

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof.