Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2022)

Filter items
Nieuws
6 mei 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 6 mei 2022

Economie 

Visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'. Deze visienota licht toe waarom een blijvende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland nodig is en op welke manier die ingevuld kan worden, na het uittreden van het land uit de Europese Unie. De Vlaamse Regering focust in de nieuwe samenwerking in hoofdzaak op vijf domeinen: politiek, economie, onderwijs & onderzoek, cultuur, en mobiliteit & transport. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden drie instrumenten ingezet: een flankerend beleid voeren bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, bijkomende bilaterale samenwerking opzetten, en nieuwe samenwerkingsstructuren opzetten.

Generieke waarborgregeling voor ondernemingen: uitvoeringsbesluit

​De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de generieke waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het decreet creëert een nieuw kader voor de generieke waarborgregeling voor ondernemingen, met behoud van de essentie van de bestaande Waarborgregeling. De herziening van het kader beoogt zowel een rationalisering als een verfijning en verduidelijking van de bestaande regelgeving. Dit uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de Raad van State.

Juridische rechtsbasis GDPR Agentschap Innoveren en Ondernemen

​De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat de rechtsbasis vastlegt voor de verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De verwerking van persoonsgegevens heeft vooral betrekking op de gegevens van natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen (nl. personen die niet opteren voor een vennootschapsvorm) of van personen die in de toekomst een onderneming wensen op te richten, of op de persoonsgegevens van medewerkers of personeelsleden van ondernemingen en andere entiteiten. De verwerking is noodzakelijk voor de steunverleningen, de controle daarop, de beleidsondersteunende taken, de informatieverstrekking, ... door het agentschap. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.

Samenstelling Brownfieldcel en procedurele bepalingen brownfieldconvenant: wijzigingsbesluit

​Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 stelt de minimale onderhandelingsvoorwaarden en de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een brownfieldconvenant vast. Daarnaast beschrijft het de opdracht en samenstelling van de Brownfieldcel. De Vlaamse Regering wijzigt nu dit besluit met als doel enkele aspecten rond de samenstelling en indiening van een aanvraagdossier minimaal te wijzigen, evenals de wijze van samenstelling van de Brownfieldcel. Daarnaast wordt een tekstuele verbetering voorgesteld. De wijziging van de ontvankelijkheidscriteria is enerzijds ingegeven vanuit het feit dat voor indiening van een verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant gebruik wordt gemaakt van een digitale indieningsmodule en anderzijds dat momenteel informatie wordt opgevraagd waarover de overheid zelf beschikt. De wijziging van de samenstelling van de Brownfieldcel is ingegeven vanuit een nood aan meer flexibiliteit qua vertegenwoordiging, zodat kan worden voldaan aan het genderevenwicht zoals bepaald in het Bestuursdecreet, namelijk dat maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.

Addendum aan Brownfieldconvenant 17. Mechelen - Verbeemensite

​Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 17. Mechelen - Verbeemensite. Het addendum verlengt het brownfieldconvenant met 5 jaar, tot en met 9 mei 2027. Daarnaast treedt Loyd bv als actor toe tot het brownfieldconvenant. Bijkomend wordt artikel 17 uit het brownfieldconvenant in overeenstemming gebracht met het huidig standaardmodel dat op 5 februari 2016 werd meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Tenslotte wordt het projectgebied uitgebreid met de wegzate van de Oude Sint-Gommarusstraat, gelet op het feit dat op deze locatie bermwoningen zullen worden gebouwd.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. kent de Vlaamse Regering definitief een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities.

 

Wetenschap

Visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'. Deze visienota licht toe waarom een blijvende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland nodig is en op welke manier die ingevuld kan worden, na het uittreden van het land uit de Europese Unie. De Vlaamse Regering focust in de nieuwe samenwerking in hoofdzaak op vijf domeinen: politiek, economie, onderwijs & onderzoek, cultuur, en mobiliteit & transport. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden drie instrumenten ingezet: een flankerend beleid voeren bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, bijkomende bilaterale samenwerking opzetten, en nieuwe samenwerkingsstructuren opzetten.

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie ArcelorMittal België voor studie investeringsproject 'Direct Reduction of Iron'

​De Vlaamse Regering kent een éénmalige subsidie van 7,5 miljoen euro toe aan Arcelor Mittal België voor de voorbereidende studie voor de DRI-installatie in Gent. Arcelor Mittal wil in Gent één blast furnace-hoogoven vervangen door een DRI-installatie (Direct Reduction of Iron), waarbij het ijzererts gereduceerd wordt door groene waterstof in plaats van door cokes. Op deze manier veroorzaakt het proces geen uitstoot van CO2. Het project draagt op deze manier bij aan de doelstellingen van de Vlaamse Regering, waar het regeerakkoord 2019-2024 vermeldt dat Vlaanderen de omslag wil maken naar een klimaatneutrale samenleving. De subsidie moet de voorbereidende studie ondersteunen om de geplande investeringen optimaal voor te bereiden en vervolgens te kunnen uitrollen.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. kent de Vlaamse Regering definitief een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 27 juni - 1 jul 2022

  1 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (30 juni 2022)

  30 juni 2022

  O.a. Vraag om uitleg over de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan kmo's, een 'groene en eerlijke' indexering van handelshuur en steun aan Vlaamse bedrijven uit de Brexit Adjustment Reserve.

 • Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

  30 juni 2022

  In 2020 hebben Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 3,6 procent van het bruto binnenlands product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, goed voor 9,6 miljard euro. Dat is een groei met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

 • Bevraging: onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en onderzoekscarrière

  Geef uw mening over het Vlaamse onderzoeksbeleid

  27 juni 2022

  Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan een enquête die kadert in een bredere systeemevaluatie met betrekking tot aspecten van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-beleid). In deze enquête polsen we naar de ervaringen en de mening van onderzoekers en voormalige onderzoekers over onder meer de financiering van onderzoek en de onderzoeksloopbaan.

 • Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  Vlaanderen keurt kader goed voor buitenlandse investeringen vanuit niet-EU-lidstaten

  26 juni 2022

  Om zich te beschermen tegen investeringen vanuit niet-EU-lidstaten die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde en de Vlaamse strategische belangen, keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet tot instemming met een interfederaal samenwerkingsakkoord om een screeningsmechanisme uit te bouwen, principieel goed.