Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

Filter items
Nieuws
5 juni 2019
De administratie heeft het document overhandigd aan Vlaams formateur Bart De Wever

Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord.

Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.

Vlaanderen staat voor een aantal grote transities, die een volgehouden inspanning en een geïntegreerde benadering op lange termijn vragen:

 • klimaat
 • sociale inclusie
 • kenniseconomie en arbeidsmarkt
 • innovatie en digitalisering.

Het document bevat meer dan 80 pagina’s en bestaat uit drie luiken.

Luik 1: gecoördineerd over de beleidsdomeinen heen en gefocust op vier grote transversale beleidsuitdagingen die een geïntegreerde beleidsaanpak vergen:

Klimaat -> ‘Klimaatintelligente samenleving’

Sociale inclusie -> ‘Sociaal-inclusief welvarend Vlaanderen’

Kenniseconomie en arbeidsmarkt -> ‘Kenniseconomie met een brede arbeidsmarkt’

Digitalisering en innovatie -> ‘Smart Vlaanderen als innovatieve en digitale topregio’

Luik 2: die geïntegreerde aanpak vergt de efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen, vandaar een bijdrage die daar op focust: ‘De Vlaamse overheid als betrouwbare partner van burger, ondernemer en beleid’.

Luik 3: gecoördineerd over de beleidsdomeinen heen en gefocust op de zeven transitiedomeinen binnen ‘Visie 2050’, de toekomstvisie van de Vlaamse regering:

 1. Circulaire economie
 2. Energietransitie
 3. Industrie 4.0 in de digitale economie
 4. Levenslang leren en dynamische levensloopbanen
 5. Samen leven
 6. Slimme mobiliteit en logistiek
 7. Slim wonen en leven

Naast de bovenvermelde, over de beleidsdomeinen heen gecoördineerde teksten, heeft elk beleidsdomein de mogelijkheid eigen bijdragen op te stellen.

Over de bijdrage van het beleidsdomein EWI zal binnenkort gecommuniceerd worden.

>> Bekijk hier het volledige rapport

 

De administratie wil o.a. de overstap naar een circulaire economie versnellen. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Tegen 2030 moet onze materialenvoetafdruk 30 procent lager liggen en door een circulair voedingssysteem moet ook het voedselverlies tegen 2025 met 30 procent omlaag.

Om de versnippering van de open ruimte tegen te gaan, is de "volledige uitvoering" van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook bekend als de 'betonstop', noodzakelijk. En om het Vlaamse woningenpark energiezuiniger te maken moet de renovatiegraad "met een factor 3 tot 4 verhogen, met onder andere verplichtingen inzake minimale renovatie".

De administratie pleit ook voor de invoering van een koolstofheffing. Op die manier zouden fossiele brandstoffen zwaarder belast worden dan duurzame alternatieven. "Zo weerspiegelt de prijs de maatschappelijke kosten van fossiele brandstoffen. Door dat prijssignaal worden investeringen met een duurzaam karakter rendabeler. We werken een CO2 - taks op Belgisch of Vlaams niveau uit en voeren die nog deze regeerperiode in", staat er. Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming van gebouwen moet tegen 2050 volledig uitgefaseerd zijn.

En terwijl het rekeningrijden voor personenwagens tijdens de verkiezingscampagne van tafel leek geveegd, wil de administratie dat systeem toch graag opnieuw op tafel leggen. "We engageren reizigers en ondernemingen om hun verplaatsings- en vervoersgedrag te veranderen. Daarvoor geven we een duidelijk prijssignaal door rekeningrijden voor (bestel)wagens in te voeren (met een tarief dat leidt tot vergroening en een vermindering van het aantal kilometer over de weg)", luidt het.

Na de invoering van de lage-emissiezones (LEZ) is het volgens de administratie tijd voor de volgende stap, meer bepaald een wettelijk kader voor ultralage-emissiezones (ULEZ) en zero-emissiezones (ZEZ). "Steden en gemeenten kunnen dan hun kernen of delen ervan op die manier inrichten vanaf 2025", klinkt het. Die verstrenging moet de uitrol van zero-emissievoertuigen stimuleren. Om tegen 2025 aan 20 procent zero-emissiewagens te komen wil de administratie de markt "stimuleren" en pleit ze ervoor de bestaande stimuli in de vorm van premies, fiscale kortingen en projectsubsidies "de komende jaren verder door te trekken".

Als Vlaanderen de boot als innovatieve en digitale topregio niet wil missen, moet het ook blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De vorige Vlaamse regering deed al een forse inspanning op dat vlak, maar deze legislatuur is er een "bijkomende inspanning" nodig van naar schatting 500 miljoen euro.

Een nagel waar de administratie verschillende keren op klopt doorheen haar hele document is het "levenslang leren". Op dat vlak is er een echte "cultuuromslag" nodig. "We moeten Vlamingen 'leergoesting' geven en hen overtuigen hoe belangrijk het is de eigen competenties continu te versterken", staat er.

De administratie doet ook een aantal voorstellen om meer mensen aan het werk te krijgen (en houden). "Zonder bijkomende inspanningen kijken we aan tegen een half miljoen openstaande vacatures in 2030". Zo stelt de administratie onder meer voor om werken "lonend(er)" te maken. "We onderzoeken diverse scenario's van progressieve werkhervatting over fiscale maatregelen tot en met een jobstimulans". Verder wil de administratie de loonkostsubsidies selectiever inzetten om de tewerkstelling van bepaalde groepen (werklozen, laaggeschoolden, personen met lage lonen, ouderen, personen met een migratieachtergrond,...) gerichter te ondersteunen.

Om de dienstverlening van de eigen overheid te verbeteren, werkt de administratie met drie grote basisprincipes, alledrie in het Engels: het digital first, but not only-principe, het no wrong door-principe en het only once-principe. Digital first, but not only betekent dat de overheid volop inzet op digitale dienstverlening, maar ook rekening houdt met burgers die geen of onvoldoende digitale vaardigheden hebben. Het no wrong door-principe betekent dat de burger telkens naar de gevraagde dienstverlening wordt geleid. En het only once-principe houdt in dat de overheid geen tweede keer informatie opvraagt die ze al heeft. (Bron: Belga)

>> Bekijk hier het volledige rapport

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Johan Hanssens

Secretaris-generaal
02 553 55 99

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.