4 mio euro voor brugprojecten economie-onderwijs

Filter items
Nieuws
31 januari 2013

4 miljoen euro voor brugprojecten economie- onderwijs

Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Economie, kondigde een nieuwe oproep brugprojecten economie-onderwijs aan, waarvoor 4 miljoen euro is voorzien. Deze nieuwe brugprojecten moeten kaderen in het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering en Mathematics). De hoofddoelstelling van deze nieuwe oproep is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ondersteunen, ter stimulering van het Nieuw Industrieel Beleid, en ter ondersteuning van de studiekeuze voor techniek en technologie. 

“In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid komt duidelijk naar voor dat de ontwikkeling en groei van onze industriële bedrijven bedreigd wordt door een tekort aan geschoolde technische en wetenschappelijke arbeidskrachten, dat geldt voor ingenieurs in de chemie, maar ook voor operatoren bij KMO’s de voedings- of metaalnijverheid. De Vlaamse regering wil met het STEM-actieplan op een geïntegreerde wijze aan dit probleem werken. Met deze project oproep geef ik aan onderwijsinstellingen en de bedrijfsorganisaties de middelen om concrete projecten uit te tekenen die het Vlaamse STEM-beleid in de praktijk brengen”, aldus minister-president Peeters.

Projecten die in aanmerking komen

Rekening houdend met Nieuw Industrieel Beleid en Strategisch Plan STEM heeft minister-president Peeters projecten voor ogen die:

  • Bij jongeren de aantrekkingskracht van de industrie verhogen bij hun jobkeuze;
  • Bij jongeren het “Nieuw Industrieel Beleid” en de “Fabriek van de Toekomst” als wervend verhaal in de kijker zetten met concrete voorbeelden, cases of concepten (ketensamenwerking, vergroening,…) en hen hieromtrent sensibiliseren;
  • Jongeren warm maken om voor technische richtingen of het industrieel onderwijs te kiezen en zo de instroom (van vooral meisjes) in wetenschappelijke en technische studierichtingen verhogen door o.a. het aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;
  • Het technisch en industrieel onderwijs versterken, zowel door specifieke onderwijsrichtingen (bijvoorbeeld “hoger beroepsonderwijs in industrie”) als door (de promotie van) een meer praktijkgerichte onderwijsvorm (bijvoorbeeld vormen van “werkplekleren” en stages);
  • Investeren in didactisch materiaal, infrastructuur en/of proefopstellingen allerhande (bijvoorbeeld voor laboranten, technische beroepen,…), en dit bij voorkeur in samenwerking met één van de structurele partners in het kader van het beleidsplan Wetenschapscommunicatie of het Actieplan Ondernemend Onderwijs omdat op die manier op duurzame wijze een ruimer publiek wordt bereikt;
  • Jongeren – via bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken – laten kennismaken met technische en (hoog)technologische bedrijven en hen zo een duidelijk beeld geven van ondernemerschap in technische studierichtingen en hen een mooi rolmodel bieden. Zo ervaren ze immers hoe gevarieerd technische jobs zijn en welke toekomstmogelijkheden ze bieden. Bovendien moedigt het hen aan om een gefundeerde studiekeuze te maken voor het technisch- en beroepssecundair onderwijs en deze keuze beter af te stemmen op hun interesses en competenties;
  • (Regionale) clusters van bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs, gericht op de creatie van de nieuwe ‘Fabriek van de Toekomst’.

De brugprojecten economie-onderwijs maken deel uit van het globale beleid van minister-president Peeters rond het stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs en de relaties met de bedrijfswereld. Momenteel lopen er reeds 8 brugprojecten met een gezamenlijk budget van 1,4 miljoen euro. In deze brugprojecten zijn 63 onderwijsinstellingen en ruim 800 bedrijven betrokken. De projecten bereiken op deze manier ongeveer 40.000 scholieren, studenten en andere betrokkenen. Succesvolle projecten uit het verleden, krijgen in de nieuwe oproep, die nu wordt gelanceerd, de kans om een verankeringsproject te realiseren.

Structurele financiering voor onder ondernemerschap in het onderwijs

Behalve 4 miljoen euro voor deze nieuwe oproep voor brugprojecten, voorziet minister-president Peeters ook een structurele financiering voor de werking rond ondernemerschap in het onderwijs aan de ‘Stichting Onderwijs & Ondernemen’ en de ‘Vlaamse Jonge Ondernemers’ (Vlajo). In 2013 bedragen de gezamenlijke subsidies voor deze organisaties 1,615 miljoen euro, wat een stijging is van 200.000 euro ten opzichte van 2012. De toename kadert in het Actieplan Ondernemend Onderwijs, en de organisaties zullen hiermee een gezamenlijk impulsprogramma ‘ondernemerschap’, gericht op de lerarenopleiding, uitrollen. De Stichting Onderwijs & Ondernemen en Vlajo zullen hiermee in 2013 zo’n 58.000 scholieren en studenten bereiken.

Ten slotte stimuleert Kris Peeters als minister van Economie het ondernemerschap in het onderwijs ook door de organisatie van een ondernemingsplanwedstrijd. Voor het hoger onderwijs is Battle of Talents en voor het secundair onderwijs ‘Plan(k)gas. Vorige jaar namen aan deze wedstrijden 1.353 scholieren en studenten deel, die werkten aan 310 ondernemingsplannen.

Projectvoorstellen indienen via Agentschap Ondernemen

Op initiatief van minister-president Peeters zal het Agentschap Ondernemen deze nieuwe projectoproep voor brugprojecten, waarvoor een budget van 4 miljoen euro wordt uitgetrokken, organiseren. Tot 80 % van de aanvaarde kosten kunnen terugbetaald worden.

Enkel samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor steun. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen ten minste één erkende Vlaamse onderwijsinstelling uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, en ten minste één privaatrechtelijke entiteit (sectorfederatie, beroepsfederatie, inter-professionele organisatie erkend binnen de SERV of partner actief in het kader van het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014 of het Strategisch Plan STEM 2012-2020). De samenwerking dient te worden geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen.

De projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van welbepaalde ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 15 april 2013 12u.

Meer info?

Voor meer inlichtingen over de oproep kunt u terecht bij het Agentschap Ondernemen.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets