Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2021)

Filter items
Nieuws
16 juli 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 16 juli 2021 en alle documenten

Economie 

COVID-19: aanwerving van 15 bijkomende inspecteurs (15 VTE) Agentschap Innoveren en Ondernemen voor controle corona-overheidssteun aan ondernemingen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de aanwerving van 15 bijkomende inspecteurs voor een periode van 2 jaar bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen met als doel het controleren van de overheidssteun die aan ondernemingen werd/wordt toegekend in het kader van de federale coronamaatregelen. De dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen controleert op basis van een gerichte steekproef of voldaan wordt/werd aan de gestelde voorwaarden voor het aanvragen en ontvangen van de coronasteun. 

2 miljoen euro extra voor subsidieoproepen 'Werkbaarheidscheque' en 'verhoging kmo-Portefeuille' voor 2021

De Vlaamse Regering voorziet 2 miljoen euro bijkomende middelen in het kader van de subsidieoproepen ‘Werkbaarheidscheque’ en ‘Verhoging kmo-Portefeuille’ voor het jaar 2021. Door het succes van de maatregel dit jaar, mede omwille van de corona-context en de succesvolle communicatie samen met de sociale partners, moet het budget opnieuw verhoogd worden tot het oorspronkelijk budget om aan de geplande aanvragen te kunnen voldoen. Met een werkbaarheidscheque kunnen organisaties een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen, en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting. In het kader van de coronapandemie werd de maatregel van de werkbaarheidscheque inhoudelijk verruimd. Het is namelijk cruciaal dat iedereen in de nieuwe context van corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. De kmo-Portefeuille stimuleert kmo’s in Vlaanderen om op een laagdrempelige manier rond werkbaar werk aan de slag te gaan.

Heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen

Op 30 april 2021 besliste de Vlaamse Regering om een heropstartlening aan te bieden aan ondernemingen met liquiditeitsnoden. Ze evalueert nu de aanvragen op 2 juli 2021 en verlengt de maatregel tot 30 september 2021 om 12u.

COVID-19: Vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

Op 4 juni 2021 besliste het Overlegcomité om vanaf 9 juni 2021 met het Zomerplan van start te gaan. Dit plan brengt gefaseerd een aantal versoepelingen op aangescherpte maatregelen genomen door het Overlegcomité sinds 28 oktober 2020 om in de tweede golf de verdere verspreiding van COVID-19 in te perken. Een aantal sectoren blijven ook vanaf 9 juni nog verplicht gesloten of hebben nog steeds aanzienlijke exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich, aansluitend op het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, ook gerichte ondersteuningsmaatregelen op voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit met deze vervolgmaatregelen goed en meldt dit besluit aan bij de Europese Commissie.

585.000 euro steun aan vzw Dyzo voor werkingsjaar 2021

VZW Dyzo is een organisatie die ondernemers in (potentiële) moeilijkheden begeleidt. Het zwaartepunt van de diensten van vzw Dyzo ligt bij een actieve begeleiding naar doorstart, vereffening of faillissement van micro- en kleine ondernemingen. Deze ondernemers hebben vaak niet het personeel of niet meer de financiële middelen om zich tot het commerciële circuit te wenden. De doelstelling voor vzw Dyzo is vooral om ondernemers in moeilijkheden te begeleiden zodat hun ondernemerschap zelf blijft voortbestaan, veel meer dan ondernemingen in moeilijkheden kunstmatig in leven te houden. De Vlaamse Regering kent voor 2021 een werkingssubsidie van 585.000 euro toe aan vzw Dyzo. Deze werkingsmiddelen moet de vzw Dyzo in staat stellen om ondernemers naar aanleiding van de coronacrisis bij te staan; zeker na het vervallen van het bankenmoratorium en het moratorium op faillissementen. 

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 216. Leuven – Marie Thumas

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 216. Leuven – Marie Thumas. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 207. Nieuwpoort - Rechteroever

​Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 207. Nieuwpoort – Rechteroever. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 208. Gent – GE

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 208. Gent - GE. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment naar aanleiding van de principiële goedkeuring aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente. 

Ondersteuning van de werking 'ondernemersvorming' bij Syntra

In de loop van 2020 werd de werking 'ondernemersvorming' van Syntra ondergebracht bij VLAIO. Tussen VLAIO en Syntra werd een vernieuwde strategie afgesproken voor de ondernemerschapstrajecten, en werd de gesloten oproep ondernemerschapstrajecten gelanceerd. De Vlaamse Regering stelt nu het kader vast waarbinnen Syntra de komende vijf jaar de ondernemerschapstrajecten uitrolt en keurt het concrete pakket ondernemerschapstrajecten voor het komende cursusjaar goed. Ze keurt tegelijk alle financieringsaspecten voor Syntra voor 2021 goed: het strategische kader voor Syntra binnen de gesloten oproep in de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2026; de werkingssubsidie voor 1 september 2021 tot 31 augustus 2022; de werkingssubsidie voor de Brexit-gerelateerde werking en een compensatie voor de coronagerelateerde kosten tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

Addendum aan brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet voorziet een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Het convenant kan gewijzigd worden door een addendum, dat pas uitwerking heeft na ondertekening door alle partijen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg. Door het addendum treedt De Lediaan bv toe als nieuwe opstalvennootschap, en wordt het projectgebied uitgebreid in functie van de bevordering van de globale mobiliteit en bereikbaarheid van het project.

 

Wetenschap 

De Vlaamse AI Academie (VAIA): subsidie en werkplan 2021-2022

Met het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) sluit Vlaanderen aan bij de internationale trend om drastisch te investeren in alle technologieën die ressorteren onder de verzamelnaam van AI. In dit kader werd vorig jaar de Vlaamse AI Academie (VAIA) opgericht. De Vlaamse Regering voorziet nu in de verdere ondersteuning van het opleidingsluik van de VAIA in 2021-2022, zowel voor de Vlaamse doctoraatscholen als in het kader van Levenslang Leren. Ze keurt meteen ook het werkplan van VAIA voor 2021-2022 goed, dat de doelstellingen en de instrumenten specifieert die hiervoor zullen worden ingezet. De regering hecht ook haar goedkeuring aan de budgetten, de allocatie en het beheer ervan door de Stuurgroep van de VAIA, aan de toekenning van een vervolgsubsidie voor de Vlaamse AI Academie, en aan de coördinatie- en afstemmingsrol van de voorzitter van VAIA voor wat betreft mogelijke opleidingsinitiatieven met betrekking tot AI, die het licht zien in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, en dit om duplicatie van Vlaamse opleidingsinitiatieven rond AI te voorkomen en te vermijden.

Selectie en goedkeuring UNESCO projectvoorstellen voor financiering via het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen (‘FUST’ 2019-2023)

Vlaanderen heeft al sinds 1999 een trustfonds bij Unesco voor wetenschapsprogramma’s (FUST), laatst vernieuwd in 2019 voor de periode 2019-2023. Dit voorjaar werd een tweede projectoproep gedaan binnen Unesco, waarvan de vijf voorstellen werden geëvalueerd en extern geadviseerd door Vlaamse wetenschappers. De Vlaamse Regering beslist nu over de financiering van de drie best gerangschikte projectvoorstellen: ‘Addressing Hydro-Climatic Vulnerability through Citizen and Open Science’, ‘eDNA Expeditions in marine World Heritage sites’ en ‘Mangrove Restoration as a Nature-Based Solution in Latin American Biosphere Reserves’. Het totaalbedrag van de in deze ronde te financieren projecten inclusief de ermee verbonden indirecte kosten, zal een bedrag van 2,5 miljoen USD niet overschrijden. 

Continuering strategische roadmap Regmed XB

Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel de functie van zieke of beschadigde weefsels te herstellen. Hiermee zouden wat nu chronische aandoeningen zijn, die veelal langdurige, kostbare zorg vereisen, in de toekomst kunnen genezen worden. In 2018 werd in Nederland de Stichting Regmed XB opgericht en werd met de Vlaamse partners intens gewerkt aan de totstandkoming van het gezamenlijk strategiedocument ‘Vlaams-Nederlandse samenwerking in RegMed XB’ dat in september 2018 gefinaliseerd werd. In RegMed XB werken Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, universiteiten, academische ziekenhuizen, gezondheidsfondsen en bedrijven - ondersteund door regionale en nationale overheden - samen aan nieuwe oplossingen voor en met patiënten met diabetes, nierziekten, artrose en recent ook cardiovasculaire aandoeningen. RegMed XB versterkt en bundelt het onderzoek dat aan de deelnemende kennisinstellingen plaatsvindt en ontwikkelt het instrumentarium en het netwerk om dat onderzoek doeltreffend te valoriseren. In het kader van de strategische roadmap RegMed XB, kent de Vlaamse Regering nu 1 miljoen euro subsidie toe aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie voor het verderzetten van het project BioKidney en 1,94 miljoen euro aan KU Leuven Research & Development om de continuïteit van het BioJoint-project te verzekeren en voor de ontwikkeling van een weefselplatform ORBIT. Ze keurt meteen het daarbijhorende herverdelingsbesluit goed.

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technisch wijzigingen, ook enkele inhoudelijk uiteenlopende wijzigingen doorgevoerd. Met name wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het initiatief ingewonnen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna de Raad van State.

 

Innovatie 

De Vlaamse AI Academie (VAIA): subsidie en werkplan 2021-2022

Met het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) sluit Vlaanderen aan bij de internationale trend om drastisch te investeren in alle technologieën die ressorteren onder de verzamelnaam van AI. In dit kader werd vorig jaar de Vlaamse AI Academie (VAIA) opgericht. De Vlaamse Regering voorziet nu in de verdere ondersteuning van het opleidingsluik van de VAIA in 2021-2022, zowel voor de Vlaamse doctoraatscholen als in het kader van Levenslang Leren. Ze keurt meteen ook het werkplan van VAIA voor 2021-2022 goed, dat de doelstellingen en de instrumenten specifieert die hiervoor zullen worden ingezet. De regering hecht ook haar goedkeuring aan de budgetten, de allocatie en het beheer ervan door de Stuurgroep van de VAIA, aan de toekenning van een vervolgsubsidie voor de Vlaamse AI Academie, en aan de coördinatie- en afstemmingsrol van de voorzitter van VAIA voor wat betreft mogelijke opleidingsinitiatieven met betrekking tot AI, die het licht zien in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, en dit om duplicatie van Vlaamse opleidingsinitiatieven rond AI te voorkomen en te vermijden.

Continuering strategische roadmap Regmed XB

Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel de functie van zieke of beschadigde weefsels te herstellen. Hiermee zouden wat nu chronische aandoeningen zijn, die veelal langdurige, kostbare zorg vereisen, in de toekomst kunnen genezen worden. In 2018 werd in Nederland de Stichting Regmed XB opgericht en werd met de Vlaamse partners intens gewerkt aan de totstandkoming van het gezamenlijk strategiedocument ‘Vlaams-Nederlandse samenwerking in RegMed XB’ dat in september 2018 gefinaliseerd werd. In RegMed XB werken Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, universiteiten, academische ziekenhuizen, gezondheidsfondsen en bedrijven - ondersteund door regionale en nationale overheden - samen aan nieuwe oplossingen voor en met patiënten met diabetes, nierziekten, artrose en recent ook cardiovasculaire aandoeningen. RegMed XB versterkt en bundelt het onderzoek dat aan de deelnemende kennisinstellingen plaatsvindt en ontwikkelt het instrumentarium en het netwerk om dat onderzoek doeltreffend te valoriseren. In het kader van de strategische roadmap RegMed XB, kent de Vlaamse Regering nu 1 miljoen euro subsidie toe aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie voor het verderzetten van het project BioKidney en 1,94 miljoen euro aan KU Leuven Research & Development om de continuïteit van het BioJoint-project te verzekeren en voor de ontwikkeling van een weefselplatform ORBIT. Ze keurt meteen het daarbijhorende herverdelingsbesluit goed.

Wijziging decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technisch wijzigingen, ook enkele inhoudelijk uiteenlopende wijzigingen doorgevoerd. Met name wordt onder andere een nieuw hoofdstuk in verband met het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk met betrekking tot de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd. Tevens wordt bepaald dat het ondernemingshoofd van VITO tewerkgesteld wordt als werknemer en niet als zelfstandige. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het initiatief ingewonnen van de SERV, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna de Raad van State.

 

>> >> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 16 juli 2021 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • speurgids 2021

  'Speurgids 2021' nu beschikbaar

  23 juli 2021

  In de nieuwe Speurgids 2021 worden de kredieten uit de Vlaamse begroting die te maken hebben met de ondersteuning van het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid in brede zin (4,357 miljard euro) geïntegreerd geanalyseerd en toegelicht.

 • Versterking van de Europese Onderzoeksruimte via een ‘Pact voor O&I’ en een mondiale aanpak van O&O&I centraal op de informele Raad Onderzoek te Slovenië

  19 juli 2021

  Gisteren vond de informele ministeriële vergadering onderzoek fysiek plaats in Brdo pri Kranju/Ljubljana, Slovenië. Twee belangrijke onderwerpen stonden op de agenda, (1) de “Europese Onderzoeksruimte (ERA): het vertalen van gedeelde Europese doelstellingen naar maatregelen op nationaal niveau” en (2) een “Evenwichtige openheid: De nieuwe mondiale aanpak voor onderzoek en innovatie”.

 • COVID-19: Gerichte bescherming en extra controleurs

  19 juli 2021

  Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wordt de controle op uitbetaalde bescherming aan ondernemers opgedreven. Er komen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen 15 inspecteurs bij voor de komende 2 jaar om de 565.000 coronadossiers sneller te controleren. Daarnaast komt er een verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme voor een aantal sectoren die nog steeds sterke hinder ondervinden door de coronamaatregelen zoals discotheken, feestzalen, hotels en bepaalde ondernemers in de eventsector. Tot slot wordt de heropstartlening verlengd tot 30 september 2021.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 juli 2021

  16 juli 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • 120 miljoen euro extra voor Vlaamse onderzoeksinfrastructuur uit Vlaams relanceplan

  10 juli 2021

  Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits voorziet in 120 miljoen euro voor nieuwe onderzoeksinfrastructuur verspreid over heel Vlaanderen.  Het gaat om 23 projecten van de 5 Vlaamse universiteiten en de kennisinstellingen imec, VITO, ILVO, Flanders Make, Instituut Tropische Geneeskunde en Biobase Europe Pilot Plant. De investering moet Vlaanderen versterken als innovatieve regio en past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met focus op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.