Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (23 december 2016)

Filter items
Nieuws
23 december 2016

Economie

Werking van de Vlaamse Auditautoriteit bij bepaalde Europese structuurfondsen

Normaliter worden twee inspecteurs van Financiën gemandateerd als Vlaamse Auditautoriteit rond bepaalde Europese structuurfondsen. Door nieuwe Europese Richtlijnen stijgt de controledruk en vergroot de noodzaak aan professionele, statistisch onderbouwde auditactiviteiten. Om aan de stijgende werkdruk en bijkomende eisen vanuit Europa te voldoen, om de maturiteit van het auditteam te verhogen en om maximaal rekening te houden met de verwachtingen die zowel door Vlaanderen als door Europa (Europese Commissie + Parlement (Rekenkamer)) worden gesteld, gaat de Vlaamse Regering akkoord met de verdere uitbouw van de Vlaamse auditautoriteit. Ze hecht meteen haar goedkeuring aan de ambtshalve overheveling van 2 VTE van het AIO (EWI) naar de auditcel van de VAA (departement Financiën en Begroting) op 1 januari 2017.  

Integrale visie voor de Demervallei en Laak

Er wordt al jarenlang gewerkt rond de Demervallei om verschillende doelstellingen geïntegreerd te realiseren. De Vlaamse Regering erkent nu de resultaten van het gevoerde onderzoek rond de thema's, het Sigmaproject en de projectgebieden, en aanvaardt de geïntegreerde visie voor de Demervallei en de Laak, het Sigmaproject Demervallei en het indicatief actieprogramma als basis voor verdere realisatie. Ze neemt in dit verband een aantal bijkomende beslissingen. 

Strategische transformatiesteun Promeco

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,05 miljoen euro toe aan Promeco nv in Kortrijk. Promeco is gespecialiseerd in het ontwerpen van marketingprogramma's die het koopgedrag van consumenten dynamiseren en een meerverkoop opleveren. Het koopt wereldwijd spaarartikels in die gebruikt worden voor acties. De steun is bedoeld voor een geautomatiseerde industriële lijn voor deproductie van warmhoudborden, warehousing en logistiek en een R&D laboratorium en kantoorruimte. 

Strategische transformatiesteun Schoeller Allibert BVBA in Leopoldsburg

De Vlaamse Regering kent 833.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Schoeller Allibert BVBA in Leopoldsburg. Schoeller Allibert BVBA is gespecialiseerd in de verkoop van herbruikbare verpakkingen.

Strategische transformatiesteun Emulco Ghent Seaport nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 568.000 euro toe aan Emulco Ghent Seaport nv in Gent.

VARIO-secretariaat: toewijzing van de personeelsleden van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

De Vlaamse Regering besliste op 14 oktober 2016 tot oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), ingebed in het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). In uitvoering van dit besluit wordt nu het personeel van de (opgeheven) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie integraal overgedragen aan het departement EWI. Deze overdracht zal ingaanop 1 januari 2017.

Hinderpremie

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het decreet over het toekennen van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

Uitvoeringsbesluit Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende en onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields, te herontwikkelen. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een uitvoeringsbesluit bij het Brownfielddecreet goed. Ze keurt tegelijk de nieuwe samenstelling van de brownfieldcel goed waarvan de leden vanaf 1 januari 2017 hun functie onbezoldigd uitoefenen. Bedoeling is het gewijzigde Brownfielddecreet verder te verfijnen, door de generieke voorwaarden voor aanvraagdossiers te verankeren, de totstandkomingsprocedure van brownfieldconvenanten te vereenvoudigen en de rollen van de betrokken actoren te verduidelijken. 

Herverdeling startbaanovereenkomsten

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016, voor een bedrag van 5,7 miljoen euro, voor het financieren van startbaners in de projecten 'Scholen voor jongeren - jongeren voor scholen' en 'Verkeersveiligheid'.

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): voordracht bestuurders

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) is een coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk en kustgebonden onderzoek in Vlaanderen, en fungeert als internationaal aanspreek- en knooppunt. Ter vervanging van drie bestuurders die hun ontslag gaven, draagt de Vlaamse Regering nu Nathalie Balcaen, Hendrik Wallijn en Romina Vanhooren voor als bestuurder van het VLIZvoor de resterende duur van het mandaat. 

 

Wetenschap

Convenant 2017-2021 met vzw imec

De Vlaamse Regering keurt de convenant 2017-2021 met de vzw Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (imec) goed.

Financieringsprogramma voor fundamenteel onderzoek: EOS, The Excellence of Science

De ‘interuniversitaire attractiepolen’ (IUAP) is een federaal financieringsprogramma voor fundamenteel onderzoek waarbinnen het opzetten van onderzoeksnetwerken centraal staat. Naar aanleiding van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming wordt het budget van het federale niveau naar de Gemeenschappen overgedragen op basis van een jaarlijkse dotatie. Hierbij werd het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) aangeduid om de implementatie en beheer van het nieuwe programma op zich te nemen, en krijgt het programma een nieuwe naam: EOS, The Excellence of Science. De eerste call voor het nieuwe EOS programma wordt eind 2016 geopend waarbij de nieuwe projecten zullen starten op 1 januari 2018. Om de vier jaar wordt een nieuwe oproep tot voorstellen geopend. De Vlaamse Regering belast het FWO met de implementatie en het beheer van het EOS programma. Ze keurt het addendum 2 EOS bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het FWO (2012 – 2016) goed.

Convenant 2017-2021 vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant 2017-2021 met de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). Het wetenschappelijk onderzoek bij de KMDA wordt uitgevoerd door het 'Centre for Research and Conservation' (KMDA-CRC). Het KMDA-CRC heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren ter ondersteuning van het dagelijkse werk van de Zoo, en terbescherming van dieren in de natuur en hun leefomgeving.

Convenant 2017-2021 met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2021 goed met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat baanbrekend strategisch basisonderzoek verricht naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Met behulp van gentechnologisch onderzoek in verschillende domeinen van de levenswetenschappen wordt vernieuwende basiskennis over de normale en abnormale of ziektegerelateerde processen in een cel, orgaan en organisme (mens, plant en micro-organisme) verworven.

Convenant 2017-2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Antwerp Management School

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2022 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Antwerp Management School (AMS). Het nieuwe convenant zal éénmalig een duurtijd kennen van 6 in plaats van 5 jaar. Dit om in 2022 te kunnen synchroniseren met de toekomstige beheersovereenkomst die door het Departement Onderwijs met AMS wordt afgesloten over de onderwijsdoelstellingen van debusiness school.

Convenant 2017-2021 Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ)

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2021 goed met het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ). VLIZ is in Oostende de spil van wat de ‘InnovOcean site’ wordt genoemd: het complex van VLIZ, het erbij horende Marien Station Oostende en de bij VLIZ gehuisveste internationale partnerorganisaties die VLIZ in een sterke wisselwerking brengen met de internationale mariene wetenschappen.

Investeren in onderzoeksinfrastructuur en daaraan gekoppelde Europese samenwerkingsverbanden (ESFRI)

Het regeerakkoord schuift Wetenschap en Innovatie naar voor als één van de prioritaire domeinen, en onderstreept het belang van investeringen in onderzoeksinfrastructuren en van een internationaliseringsstrategie. ESFRI, of European Strategy Forum for Research Infrastructures werd opgericht door de Europese Commissie in 2020 als een samenwerkingsverband tussen landen voor het inzetten en toegankelijk maken van onderzoeksinfrastructuren in alle onderzoeksdisciplines. Om Vlaamse onderzoekers toegang te geven tot een aantal van deze infrastructuren, moet het beleid hierop afgestemd worden. Tot nu toe was het Vlaams ESFRI-beleid niet ingebed in een structureel kader en verliepen de oproepen en de financiering op ad hoc-basis. Een structureel kader is nodig, en in afwachting daarvan komt een overgangsperiode. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het plan van aanpak goed voor de budgettaire overbrugging in 2017 en 2018 en het plan van aanpak voor het reglementaire kader voor de toekomst. Ze beslist tevens om bij wijze van overgangsmaatregel voor de jaren 2017 en 2018 tweejaarlijkse contracten af te sluiten voor de lopende ESFRI's en keurt de éénmalige bijkomende investering in 2017 goed in drie infrastructuren voor onderzoek en ontwikkeling. 

Convenant Orpheus Instituut

Het Orpheus Instituut is een onafhankelijke vzw in Gent, die sinds 1996 postacademisch onderwijs en vorming in muziek verzorgt, waaronder de internationale doctoraatsopleiding docARTES. Binnen het Orpheus Instituut werd het Orpheus Research Centre in Music (ORCiM) opgericht, een voor Europa unieke onderzoeksomgeving voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek in muziek. De Vlaamse Regering keurtnu het ontwerp van nieuw Convenant 2017-2021 met het Orpheus Instituut goed. 

Decreet dat decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot wijziging van het decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid. Dit decreet werd op 22 december 2016 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

Innovatie

Strategische transformatiesteun Emulco Ghent Seaport nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 568.000 euro toe aan Emulco Ghent Seaport nv in Gent.

Convenant 2017-2021 met vzw imec

De Vlaamse Regering keurt de convenant 2017-2021 met de vzw Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (imec) goed.

Financieringsprogramma voor fundamenteel onderzoek: EOS, The Excellence of Science

De ‘interuniversitaire attractiepolen’ (IUAP) is een federaal financieringsprogramma voor fundamenteel onderzoek waarbinnen het opzetten van onderzoeksnetwerken centraal staat. Naar aanleiding van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming wordt het budget van het federale niveau naar de Gemeenschappen overgedragen op basis van een jaarlijkse dotatie. Hierbij werd het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) aangeduid om de implementatie en beheer van het nieuwe programma op zich te nemen, en krijgt het programma een nieuwe naam: EOS, The Excellence of Science. De eerste call voor het nieuwe EOS programma wordt eind 2016 geopend waarbij de nieuwe projecten zullen starten op 1 januari 2018. Om de vier jaar wordt een nieuwe oproep tot voorstellen geopend. De Vlaamse Regering belast het FWO met de implementatie en het beheer van het EOS programma. Ze keurt het addendum 2 EOS bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het FWO (2012 – 2016) goed.

Convenant 2017-2021 vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant 2017-2021 met de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). Het wetenschappelijk onderzoek bij de KMDA wordt uitgevoerd door het 'Centre for Research and Conservation' (KMDA-CRC). Het KMDA-CRC heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren ter ondersteuning van het dagelijkse werk van de Zoo, en terbescherming van dieren in de natuur en hun leefomgeving.

Convenant 2017-2021 met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2021 goed met het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat baanbrekend strategisch basisonderzoek verricht naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Met behulp van gentechnologisch onderzoek in verschillende domeinen van de levenswetenschappen wordt vernieuwende basiskennis over de normale en abnormale of ziektegerelateerde processen in een cel, orgaan en organisme (mens, plant en micro-organisme) verworven.

Convenant 2017-2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Antwerp Management School

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2022 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Antwerp Management School (AMS). Het nieuwe convenant zal éénmalig een duurtijd kennen van 6 in plaats van 5 jaar. Dit om in 2022 te kunnen synchroniseren met de toekomstige beheersovereenkomst die door het Departement Onderwijs met AMS wordt afgesloten over de onderwijsdoelstellingen van debusiness school.

VARIO-secretariaat: toewijzing van de personeelsleden van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

De Vlaamse Regering besliste op 14 oktober 2016 tot oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), ingebed in het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). In uitvoering van dit besluit wordt nu het personeel van de (opgeheven) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie integraal overgedragen aan het departement EWI. Deze overdracht zal ingaanop 1 januari 2017.

Convenant 2017-2021 Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ)

De Vlaamse Regering keurt het convenant 2017-2021 goed met het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ). VLIZ is in Oostende de spil van wat de ‘InnovOcean site’ wordt genoemd: het complex van VLIZ, het erbij horende Marien Station Oostende en de bij VLIZ gehuisveste internationale partnerorganisaties die VLIZ in een sterke wisselwerking brengen met de internationale mariene wetenschappen.

Investeren in onderzoeksinfrastructuur en daaraan gekoppelde Europese samenwerkingsverbanden (ESFRI)

Het regeerakkoord schuift Wetenschap en Innovatie naar voor als één van de prioritaire domeinen, en onderstreept het belang van investeringen in onderzoeksinfrastructuren en van een internationaliseringsstrategie. ESFRI, of European Strategy Forum for Research Infrastructures werd opgericht door de Europese Commissie in 2020 als een samenwerkingsverband tussen landen voor het inzetten en toegankelijk maken van onderzoeksinfrastructuren in alle onderzoeksdisciplines. Om Vlaamse onderzoekers toegang te geven tot een aantal van deze infrastructuren, moet het beleid hierop afgestemd worden. Tot nu toe was het Vlaams ESFRI-beleid niet ingebed in een structureel kader en verliepen de oproepen en de financiering op ad hoc-basis. Een structureel kader is nodig, en in afwachting daarvan komt een overgangsperiode. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het plan van aanpak goed voor de budgettaire overbrugging in 2017 en 2018 en het plan van aanpak voor het reglementaire kader voor de toekomst. Ze beslist tevens om bij wijze van overgangsmaatregel voor de jaren 2017 en 2018 tweejaarlijkse contracten af te sluiten voor de lopende ESFRI's en keurt de éénmalige bijkomende investering in 2017 goed in drie infrastructuren voor onderzoek en ontwikkeling. 

Convenant Orpheus Instituut

Het Orpheus Instituut is een onafhankelijke vzw in Gent, die sinds 1996 postacademisch onderwijs en vorming in muziek verzorgt, waaronder de internationale doctoraatsopleiding docARTES. Binnen het Orpheus Instituut werd het Orpheus Research Centre in Music (ORCiM) opgericht, een voor Europa unieke onderzoeksomgeving voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek in muziek. De Vlaamse Regering keurtnu het ontwerp van nieuw Convenant 2017-2021 met het Orpheus Instituut goed. 

Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer in een Circulaire Economie

De Vlaamse Regering keurt het voorstel SuMMa+ of SuMMa2 van de KUL goed voor erkenning en financiering als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema Duurzaam Materialenbeheer in een circulaire economie (2017-2021). 

Decreet dat decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet tot wijziging van het decreet over de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid. Dit decreet werd op 22 december 2016 aangenomen door het Vlaams Parlement.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.