Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (5 april 2019)

Filter items
Nieuws
5 april 2019

Economie

‘VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’

In het kader van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, en na onderhandelingen met het VESOC en met de Verenigde Verenigingen, keurt de Vlaamse Regering definitief ‘VIZIER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’ goed, waarbij dit voorstel nog geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt. Het gaat om doelstellingen voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap.

Ontwerp convenant 2019-2023 Expertisecentrum ECOOM

De missie van Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) is het ontwikkelen en onderhouden van een performant en toegankelijk systeem van wetenschaps-, technologie- en innovatiedata, methoden en indicatoren. ECOOM moet de Vlaamse overheid voorzien van actuele en relevante statistieken over de prestaties van Vlaanderen in de domeinen wetenschap, technologie en innovatie. De vorige convenanten zijn direct afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de vijf universitaire associaties en de initiërende instelling. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van convenant 2019-2023 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring.

Conceptnota 'Kopen bij Start-ups'

De Vlaamse Regering keurt de Conceptnota 'Kopen bij Start-ups' goed. Ze moedigt elk beleidsdomein aan om waar mogelijk deel te nemen aan dit initiatief, onder meer door overheidsopdrachten en noden te identificeren die door start-ups kunnen worden ingevuld en door gebruik te maken van de ontwikkelde tools. Bedoeling is om de toegang tot overheidsopdrachten voor jonge, innovatieve ondernemingen te vergemakkelijken. Dit biedt de Vlaamse overheid kansen om innovatieve technologieën op een flexibele en (kosten)efficiënte manier te verwerven. De Vlaamse overheid creëert zo tegelijk een belangrijke thuismarkt voor jonge Vlaamse ‘schaalbare’ bedrijven. De Vlaamse Innovation Tour-stuurgroep zal dit initiatief verder opvolgen. Over deze conceptnota wordt ook nog het advies ingewonnen van de SERV en van de Vlaamse adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO).

Tweede addendum bij Convenant met vzw Team Bedrijfstrajecten

Het aangepaste decreet Wetenschaps- & Innovatiebeleid werd op 17 november 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Met de aanpassingen aan het decreet werden een aantal regelingen rond de organisatie van het innovatiebeleid verder afgesteld en verfijnd, onder andere naar aanleiding van de herstructureringen binnen het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatiebeleid. Deze decretale aanpassing liet toe om de fusie van de vijf Innovatiecentra tot één vzw door te voeren: de vzw Team Bedrijfstrajecten. Nu keurt de Vlaamse Regering het tweede addendum goed bij het Convenant met vzw Team Bedrijfstrajecten. Ze keurt meteen ook een bijkomende subsidie van 95.000 euro goed voor het werkingsjaar 2019. Het addendum regelt een meer transparante taakverdeling tussen het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de vzw waarbij de bedrijfsgerichte ondersteuning van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity aan de vzw worden toegewezen, additioneel aan de reguliere werking waarmee de vzw is belast.  VLAIO zal de uitvoering van dit addendum opvolgen.

Investeringssubsidie Flanders Technology International vzw

In het kader van het het Toekomstplan 2019-2023 kent de Vlaamse Regering een investeringssubsidie van maximaal 10 miljoen euro toe aan Flanders Technology International vzw. FTI vzw is erkend als structurele partner voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie. Het toekomstplan geeft aan welke structurele aanpassingen en vernieuwingen er nodig zijn om het doe-centrum Technopolis in Mechelen opnieuw aantrekkelijk en eigentijds te maken. Hiervoor zijn er investeringen nodig aan de infrastructuur over het ganse gebouw en de buitenbouw, in vernieuwing van de tentoonstellingsruimte en in de modernisering van het digitale aanbod.

Toekenning steun voor (her)aanleg bedrijventerreinen

De Vlaamse Regering keurt principieel het nieuwe besluit goed over het toekennen van steun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen. De procedure voor de subsidieaanvragen voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen wordt grondig vereenvoudigd, zowel voor de aanvragers van de subsidie als de dossierbehandelaars. Voor de private ontwikkelaars, die sinds het subsidiebesluit van 2003 ook subsidies kunnen aanvragen, werd een alternatieve procedure onderzocht voor de voorwaarde om de wet op de overheidsopdrachten na te leven, gezien dit vrij complexe materie is. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad, daarna wordt een stakeholdersbevraging georganiseerd om het besluit eventueel aan te passen voor het voor advies naar de Raad van State gaat. 

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst nv Limburgse Reconversie Maatschappij

De Vlaamse Regering keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest en de nv Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). De overeenkomst regelt de strategische doelstellingen, de informatie-en rapportageplicht over de taken en financiële situatie van LRM, en de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van deze overeenkomst. Met de nieuwe overeenkomst wordt tegemoet gekomen aan het advies van het Rekenhof en de aanbevelingen zoals geformuleerd in de evaluatie van LRM georganiseerd door het departement EWI. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van LRM wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar die ingaat op de datum van ondertekening.

Raad van bestuur Participatiemaatschappij Vlaanderen nv: voordracht bestuurders

De Vlaamse Regering draagt Carine Smolders, Karine Moykens, Koen Kennis, Jeroen Overmeer, Raf Suys en Gert Bergen voor als bestuurders van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), met het oog op hun benoeming op de eerstvolgende Algemene Vergadering, voor een periode van zes jaar.

 

 

Wetenschap

Einstein Telescope Pathfinder Fieldlab: cofinanciering

Wetenschap en Innovatie is één van de prioritaire domeinen uit het regeerakkoord van de Vlaamse Regering. Ervoor zorgen dat de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen beschikken over hoogstaande onderzoeksinfrastructuur, blijft ook in de beleidsbrieven een aandachtspunt. Studie van zwaartekrachtgolven bijvoorbeeld vraagt de bouw van een onderzoeksinfrastructuur, een zogenaamde Einstein Telescoop, van grote omvang, die bijna volledig ondergronds ligt. Op Europees niveau is er een akkoord om een dergelijke telescoop te bouwen op Europees grondgebied. Waar de infrastructuur zal komen, wordt in 2021 beslist. Een aantal technologieën, nodig voor de Einstein Telescoop infrastructuur, is wereldwijd nog niet voorhanden en vragen nog onderzoek, innovatie en ontwikkeling. De bedoeling is om een aantal van deze technologieën te ontwikkelen binnen het Einstein Telescope-Pathfinder Fieldlab (ET Pathfinder Fieldlab). Dat zal een gedistribueerd innovatiecentrum zijn, waarin de wetenschappelijke en industriële wereld samenwerken, en waarvoor in Maastricht een clean room gebouwd zal worden, waar de door de verschillende partners ontwikkelde technologieën zullen getest worden. ET-Pathfinder Fieldlab zal gefinancierd worden via een Interreg EFRO project Vlaanderen/Nederland. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de cofinanciering goed van 2 miljoen euro aan het Interreg dossier Einstein Telescope Pathfinder Fieldlab, op voorwaarde van de goedkeuring door het EFRO comité. 

40 miljoen euro bijkomende middelen voor fundamenteel onderzoek via de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met FWO 2019-2013

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is een Stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel onderzoek in Vlaanderen ondersteunt op basis van interuniversitaire competitie. Het FWO ontvangt daarvoor jaarlijks subsidies van de Vlaamse overheid en wordt aangestuurd via vijfjarige samenwerkingsovereenkomsten, waarin de rechten en plichten van beide partners zijn vastgelegd. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed voor de periode 2019-2023 met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.  

Omkadering jonge onderzoekers: wijzigingsbesluit

Na een evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering het besluit over de omkadering van jonge onderzoekers (OJO-besluit). De wijzigingen omvatten zowel taalkundige, vormelijke als inhoudelijke wijzigingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Deelname van Vlaanderen aan EuroHPC

Het Europees High Performance Computing Initiatief (EuroHPC) is een strategisch initiatief van de Europese Commissie op het gebied van supercomputers. Bedoeling is de Europese positie op het gebied van supercomputers te versterken, zowel voor aanbod, gebruik als productie. Daarvoor voorziet het onder meer in de aankoop in 2020 van verschillende pre-exascale machines als een opstap naar de bouw van een exascale supercomputer. De Commissie heeft in 2019 een oproep gelanceerd voor de aanschaf van pre-exascale machines. Spanje, Italië en Finland willen een voorstel voor de hosting indienen, waarbij Finland een breed consortium ambieert met onder meer ook België. De Vlaamse Regering spreekt nu haar steun uit voor de deelname van Vlaanderen aan het Finse consortium in het kader van de EuroHPC- oproep. Ze legt in het kader van deze deelname een éénmalige investering van 3,5 miljoen euro vast voor de gezamenlijke aanschaf van een pre-exascale computer op voorwaarde dat het voorstel van het Finse consortium wordt weerhouden. 

Bijkomende middelen voor Flanders Make, Agentschap Plantentuin Meise en FRIS

In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse Regering Wetenschap en Innovatie naar voren als een van de prioritaire domeinen. In dit kader beslist ze tot herverdeling van 9,5 miljoen euro van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Het gaat om 6,5 miljoen euro voor Flanders Make, 1,5 miljoen voor het agentschap Plantentuin Meise en 1,5 miljoen euro voorFlanders Research Information Space (FRIS). 

Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde

De Vlaamse Regering beslist tot implementatie van het Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde. In dit kader keurt ze het herverdelingsbesluit ter zake goed. Gepersonaliseerde geneeskunde duidt op een aanpak, waarbij voor het bepalen van de gepaste interventie vertrokken wordt van de genetische en/of fenotypische eigenschappen, en waarbij ook de invloed van persoonlijke levensstijl en omgevingsgerelateerde data van het individu in rekening wordt gebracht. Het zal een impact hebben op de ontwikkeling van alle mogelijke vormen van therapeutische interventie: van klassieke geneesmiddelen, complexe biologische geneesmiddelen tot gentherapieën, celtherapieën, tissue engineering, allerlei immunotherapie-gerelateerde behandelingen, en ook medische hulpmiddelen en diagnostica.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie: verlenging mandaten raad van bestuur

De Vlaamse Regering keurt de voordracht tot bestuurder goed van Dieter Deforce en Bart De Moor, als haar afgevaardigden, met het oog op herbenoeming door de algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ze keurt ook de voordracht goed van Danielle Raspoet als haar afgevaardigde in de algemene vergadering van het VIB.

Steun voor project Stressy

Steeds meer mensen leven in een stedelijke omgeving, wat vaak gepaard gaat met een toename in (sociale) stress, een risicofactor voor de gezondheid. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie van 1,185 miljoen euro toe aan IMEC, IMEC NL en Sentiance als uitvoerders van het project Stressy - Stress in the City. Het doel van het Stressy project is om het stressniveau binnen een Vlaamse stad in kaart te brengen, en waar mogelijk te linken aan sociale of omgevingsfactoren; stress-management interventies uit te rollen en deze punten infrastructureel uit te werken, zodat zo ook in andere steden kunnen gebruikt worden.

2 miljoen euro extra voor VLIZ in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Blauwe Cluster

De Vlaamse Regering beslist tot herverdeling van 2 miljoen euro van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. De middelen worden toegewezen aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw), voor werking en onderzoek in relatie tot de prioriteiten van de Blauwe Cluster. Dat is een onafhankelijke en neutrale partner die Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee.

20 miljoen euro extra voor toegepast onderzoek via de financiering van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF)

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen van de associaties. Ze gebruiken hun middelen voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit en hogescholen, partners bij de associatie. De interfaceactiviteiten van de associaties omvatten onder andere de stimulering en organisatie van contactmomenten met het bedrijfsleven, juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van onderzoek en begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan. De IOF en de interfaceactiviteiten zijn in 2018 geëvalueerd voor de periode 2014-2018. Op basis van die evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Convenant VITO

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant goed met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor de periode 2019-2023. De Vlaamse minister bevoegd voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid zal het convenant ondertekenen. 

IMEC: toekenning steun project Internet of Water

Op Vlaams niveau wordt in het kader van de droogtecoördinatie nagedacht over structurele maatregelen om tot een duurzaam Vlaams waterbeheer te komen, dat kan inspelen op de uitdagingen die voor ons liggen. In dit verband kent de Vlaamse Regering een subsidie van 9,7 miljoen euro toe aan IMEC, IMEC-NL, VITO, Aquafin, De Watergroep en VMM voor het project Internet of Water. Het project wil een basis meet- en beheerinfrastructuur ontwikkelen die bijdraagt aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves en kan dienen als ondersteuning bij het uitzetten van toekomstig waterbeleid. Het project past binnen de ambitie en visie 2050 van de Vlaamse Regering voor een robuust watersysteem. 

 

 

Innovatie 

IMEC: toekenning steun project I-Learn

Leren op maat van elk kind wordt vaak gezien als de toekomst van ons onderwijs. Technologie is daarbij een bijzonder krachtige hefboom om dit leren op maat mogelijk te maken. De Vlaamse Regering wil in dit verband een proeftuin en demonstratieproject opstarten waarbij ook onderzoek wordt gedaan op dit domein. Dit kan zorgen voor een doorbraak voor gepersonaliseerd digitaal leren in het Vlaamse onderwijs. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het besluit goed dat een subsidie toekent van 20 miljoen euro aan IMEC als uitvoerder van het project I-Learn. Het project zet in op personalisering en op verantwoord en duurzaam inzetten van technologie, en op peer-2-peer leervormen waarbij leerlingen elkaar helpen om sterker te presteren. Dat gebeurt door een online portaal waar digitale toepassingen voor gepersonaliseerd leren drempelvrij en zonder kosten ter beschikking zullen worden gesteld aan alle Vlaamse scholen en leerkrachten. 

Conceptnota 'Kopen bij Start-ups'

De Vlaamse Regering keurt de Conceptnota 'Kopen bij Start-ups' goed. Ze moedigt elk beleidsdomein aan om waar mogelijk deel te nemen aan dit initiatief, onder meer door overheidsopdrachten en noden te identificeren die door start-ups kunnen worden ingevuld en door gebruik te maken van de ontwikkelde tools. Bedoeling is om de toegang tot overheidsopdrachten voor jonge, innovatieve ondernemingen te vergemakkelijken. Dit biedt de Vlaamse overheid kansen om innovatieve technologieën op een flexibele en (kosten)efficiënte manier te verwerven. De Vlaamse overheid creëert zo tegelijk een belangrijke thuismarkt voor jonge Vlaamse ‘schaalbare’ bedrijven. De Vlaamse Innovation Tour-stuurgroep zal dit initiatief verder opvolgen. Over deze conceptnota wordt ook nog het advies ingewonnen van de SERV en van de Vlaamse adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO).

Bijkomende middelen voor Flanders Make, Agentschap Plantentuin Meise en FRIS

In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse Regering Wetenschap en Innovatie naar voren als een van de prioritaire domeinen. In dit kader beslist ze tot herverdeling van 9,5 miljoen euro van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019. Het gaat om 6,5 miljoen euro voor Flanders Make, 1,5 miljoen voor het agentschap Plantentuin Meise en 1,5 miljoen euro voorFlanders Research Information Space (FRIS). 

Hermes investeringsdossier: '100 Gigabit readiness' plan 2019-2026

Informatie- en communicatietechnologie werden door de Europese Raad in 2000 geïdentificeerd als één van de belangrijkste bouwstenen van een kenniseconomie. Ook de Vlaamse Regering schoof in haar regeerakkoord Wetenschap en Innovatie naar voor als één van de prioritaire domeinen. Om onze kennisinstellingen ook in de nabije toekomst toe te laten excellent onderzoek uit te voeren en uit te wisselen, is een toekomstvisie voor het Vlaams Onderzoeksnetwerk geschetst. Omdat is vastgesteld dat het gebruik aan bandbreedte sinds 2006 door de kennisinstellingen vertienvoudigd is, en rekening houdend met de verwachte stijgende behoefte in de toekomst, stelt de Vlaamse Regering een plan voor om 66% van de instellingen naar een connectie van 10 Gigabit per seconde te brengen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de investeringen goed, geraamd op 5,24 miljoen euro, het op heden aanrekenbare gedeelte van de middelen die nodig zijn in de periode 2018-2026 om de Vlaamse onderzoeksinstellingen verder aan te sluiten op het Vlaams glasvezelnetwerk. Ze beslist ook dit netwerk uit te breiden en dit aan te rekenen op het Hermesfonds. 

Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde

De Vlaamse Regering beslist tot implementatie van het Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde. In dit kader keurt ze het herverdelingsbesluit ter zake goed. Gepersonaliseerde geneeskunde duidt op een aanpak, waarbij voor het bepalen van de gepaste interventie vertrokken wordt van de genetische en/of fenotypische eigenschappen, en waarbij ook de invloed van persoonlijke levensstijl en omgevingsgerelateerde data van het individu in rekening wordt gebracht. Het zal een impact hebben op de ontwikkeling van alle mogelijke vormen van therapeutische interventie: van klassieke geneesmiddelen, complexe biologische geneesmiddelen tot gentherapieën, celtherapieën, tissue engineering, allerlei immunotherapie-gerelateerde behandelingen, en ook medische hulpmiddelen en diagnostica.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie: verlenging mandaten raad van bestuur

De Vlaamse Regering keurt de voordracht tot bestuurder goed van Dieter Deforce en Bart De Moor, als haar afgevaardigden, met het oog op herbenoeming door de algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ze keurt ook de voordracht goed van Danielle Raspoet als haar afgevaardigde in de algemene vergadering van het VIB.

Nieuwe samenwerkingsovereenst nv Limburgse Reconversie Maatschappij

De Vlaamse Regering keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest en de nv Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). De overeenkomst regelt de strategische doelstellingen, de informatie-en rapportageplicht over de taken en financiële situatie van LRM, en de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van deze overeenkomst. Met de nieuwe overeenkomst wordt tegemoet gekomen aan het advies van het Rekenhof en de aanbevelingen zoals geformuleerd in de evaluatie van LRM georganiseerd door het departement EWI. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van LRM wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar die ingaat op de datum van ondertekening.

20 miljoen euro extra voor toegepast onderzoek via de financiering van de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF)

De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) zijn interne bestemmingsfondsen van de associaties. Ze gebruiken hun middelen voor strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit en hogescholen, partners bij de associatie. De interfaceactiviteiten van de associaties omvatten onder andere de stimulering en organisatie van contactmomenten met het bedrijfsleven, juridische ondersteuning bij het opstellen van contracten, sensibiliserings- en opleidingsactiviteiten voor de valorisatie van onderzoek en begeleiding bij het opstellen van een valorisatieplan. De IOF en de interfaceactiviteiten zijn in 2018 geëvalueerd voor de periode 2014-2018. Op basis van die evaluatie wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit over de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Convenant VITO

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant goed met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor de periode 2019-2023. De Vlaamse minister bevoegd voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid zal het convenant ondertekenen. 

IMEC: toekenning steun project Internet of Water

Op Vlaams niveau wordt in het kader van de droogtecoördinatie nagedacht over structurele maatregelen om tot een duurzaam Vlaams waterbeheer te komen, dat kan inspelen op de uitdagingen die voor ons liggen. In dit verband kent de Vlaamse Regering een subsidie van 9,7 miljoen euro toe aan IMEC, IMEC-NL, VITO, Aquafin, De Watergroep en VMM voor het project Internet of Water. Het project wil een basis meet- en beheerinfrastructuur ontwikkelen die bijdraagt aan het effectiever en efficiënter beheer van de zoetwaterreserves en kan dienen als ondersteuning bij het uitzetten van toekomstig waterbeleid. Het project past binnen de ambitie en visie 2050 van de Vlaamse Regering voor een robuust watersysteem. 

 

 

Mededelingen

Verslag zending Vlaamse Week

Deelname van de Vlaamse ministers aan de Vlaamse Week in Noordrijn-Westfalen (17-24 maart 2019): verslag

Vlaanderen Versnelt

Vlaanderen versnelt!: één gezamenlijke meerjarige internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie 2017-2021: stand van zaken

Oproep PIO

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO): nieuwe oproep voor projectvoorstellen

Visie 2050

Stand van zaken zeven transitieprioriteiten in het kader van Visie 2050

Verslag Zending Staatsbezoek Zuid-Korea

Deelname van Vlaams minister voor Economie en Innovatie aan het staatsbezoek te Zuid-Korea (24-28 maart 2019): verslag

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaamse Regering duidt leden aan van stuurgroepen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

  10 juni 2019

  De stuurgroep Artificiële Intelligentie en de stuurgroep Cybersecurity moeten de werking en impact van de betreffende beleidsplannen evalueren en waar nodig bijsturen. De Vlaamse Regering duidde afgelopen vrijdag de leden aan van de beide stuurgroepen. 

 • Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken

  9 juni 2019

  Op 5 april 2019 werd het nieuwe Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) voor de periode 2019-2023 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. ECOOM is een belangrijke partner ter ondersteuning van het Vlaams onderzoeks- en innovatiebeleid. Om toe te laten dat ECOOM bijkomende onderzoekstaken uitvoert, keurt de Vlaamse Regering nu een addendum goed aan het convenant 2019-2023 tussen de Vlaamse Gemeenschap en ECOOM. Ze beslist tegelijk tot herverdeling van begrotingsartikelen voor een bedrag van 755.000 euro, om als bijkomende subsidie toe te kennen aan ECOOM voor het uitvoeren van de bijkomende taken. 

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7juni 2019)

  7 juni 2019

  O.a. aanduiding leden stuurgroepen van de beleidsplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity en Convenant ECOOM: addendum bijkomende onderzoekstaken.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 3 - 7 juni 2019

  7 juni 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

  5 juni 2019

  Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering geeft de Vlaamse administratie telkens een voorzet met haar suggesties en voorstellen. Het document moet dienen als inspiratie voor het nieuwe regeerakkoord. Op 4 juni 2019 overhandigde Martin Ruebens - voorzitter van het Voorzitterscollege van Vlaamse leidend ambtenaren - aan formateur Bart De Wever het document ‘Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024’.