Openbaarmaking bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden

Filter items
Nieuws
1 februari 2019

Bestuursdocumenten

Een artikel in het Bestuursdecreet maakt het mogelijk dat universiteiten, hogescholen en erkende onderzoeksinstellingen in het kader van wetenschappelijke doeleinden gebruik kunnen maken van bestuursdocumenten die normaal gezien niet openbaar zouden zijn op grond van de in het bestuursdecreet voorziene uitzonderingsgronden.

De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan dit artikel.

Het bepaalt ook heel uitdrukkelijk dat de overheidsinstantie te allen tijde de mogelijkheid moet krijgen om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Aanvraag

Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.38, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat:

1° een bewijs van de identiteit van de aanvrager;

2° een document dat aantoont dat de aanvrager verbonden is aan een universiteit, een hogeschool of een erkende onderzoeksinstelling;

3° een vermelding van de te raadplegen bestuursdocumenten;

4° een duidelijke beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden

5° een duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden;

6° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden als de aanvraag bestuursdocumenten betreft waarvoor de uitzonderingsgronden vermeld in artikel II.34, 2°, en II.36, §1, tweede lid, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 ingeroepen kunnen worden.

Ongepubliceerde onderzoeksresultaten

De aanvrager geeft de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, op elk moment de mogelijkheid om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Beslissing

Om een beslissing te nemen over de aanvraag onderzoekt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018:

1° het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode;

2° het wetenschappelijke karakter van de doeleinden;

3° de mate waarin het onderzoeksresultaat verspreid wordt;

4° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden;

5° de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of decreet gesteld worden aan de toegang tot bestuursdocumenten.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 februari 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 februari 2019)

  22 februari 2019

  De Vlaamse Regering noemt de volgende voorstellen uit het Werkprogramma 2019 van de Europese Commissie prioritair relevant voor Vlaanderen: de hervorming van de zomertijdrichtlijn; een gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa en een strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn. De betrokken ministers zullen over deze dossiers een gecoördineerd Vlaams standpunt vastleggen en desgevallend het advies inwinnen van lokale besturen en belanghebbenden uit het middenveld.

 • OESO Skills Strategy Flanders: gedachtewisseling

  22 februari 2019

  De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) helpt landen of regio’s bij de strategische aanpak voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen menselijke kapitaal, de zogenaamde Skills Strategy. Deze projecten moeten tewerkstelling en economische groei stimuleren en sociale inclusie en participatie verhogen. De OESO heeft over de situatie in Vlaanderen een rapport uitgebracht. De leden van de commissie hielden hierover een gedachtewisseling met Dirk Van Damme, Senior Counsellor, Directorate for Education and Skills van de OESO.

 • Verankering welvaart in Vlaanderen: hoorzitting

  Verankering welvaart in Vlaanderen: hoorzitting

  22 februari 2019

  Het aantrekken van buitenlandse investeringen is en blijft belangrijk voor de creatie van welvaart in Vlaanderen. Toch stelt zich de vraag of de economie in Vlaanderen niet moet worden beschermd tegen ongewenste buitenlandse inmenging of tegen het verlies van strategische infrastructuur, van ondernemingen en van kennis, zowel bij overheidsbedrijven als bij private ondernemingen. De leden van de EWI-commissie organiseerden hierover een hoorzitting.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 8

  Schriftelijke vragen deze week | week 8

  22 februari 2019

  Schriftelijke vragen en antwoorden over deelname door start-ups en scale-ups aan overheidsopdrachten én snelgroeiende ondernemingen: registratie en aanpak knelpuntberoepen.

 • Vlaamse overheid innoveert met het gebruik van satellietbeelden in de landbouw

  Vlaamse overheid innoveert met het gebruik van satellietbeelden in de landbouw

  18 februari 2019

  Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Departement Landbouw en Visserij hebben in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) een overheidsopdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ rond het gebruik van satellietbeelden in de landbouw. Zo wil de Vlaamse overheid onderzoeken of de opbrengst van landbouwgewassen per perceel met satellietbeelden kan worden bepaald.