Vlaamse Regering keurt BOF-besluit definitief goed: 35 miljoen euro extra voor universiteiten

Filter items
Nieuws
6 mei 2019

Definitieve goedkeuring

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (BOF-besluit).

De financiering van het fundamenteel onderzoek en het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen kent twee financieringskanalen.

Enerzijds is er het kanaal van het FWO waarbij middelen worden verdeeld op basis van een inter-universitaire competitie tussen onderzoekers van alle universiteiten in Vlaanderen, op basis van excellentie.

Anderzijds is er het kanaal van de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) waarbij de middelen worden verdeeld op basis van intra-universitaire competitie binnen elk van de vijf Vlaamse universiteiten, eveneens op basis van excellentie. Het BOF biedt elke universiteit in Vlaanderen dus de mogelijkheid een eigen onderzoeksbeleid te voeren.

Niet alleen worden er wijzigen aan het BOF-besluit definitief goedgekeurd, eveneens wordt vanaf 2019 het BOF-financieringskanaal structureel verhoogd met 35 mio euro.

Evaluatie

In 2018 werd het BOF-besluit en de wijze van uitvoering van dit BOF-besluit grondig geƫvalueerd. Het evaluatierapport is sinds eind september 2018 beschikbaar voor de betrokken partijen en werd ook als mededeling op de Vlaamse Regering gebracht.

>> Ga naar de beleidsevaluaties 

Voorvloeiend uit deze evaluatie is ervoor gekozen een aantal wijzigingen door te voeren aan het BOF-besluit. De voorgestelde wijzigingen hebben zowel betrekking op taalkundige en vormelijke als op inhoudelijke elementen.

Wijzigingen BOF-besluit

Naast heel wat beperkte aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat het BOF-besluit eenduidiger te lezen wordt zoals de aanpassing van de berekeningswijze van de minimale verplichte eigen bijdrage, het verdwijnen van de afronding, de gelijkschakeling met de standaardprocedures wat betreft beleidsevaluaties, etc. zijn er ook een aantal grote aanpassingen.

Een aantal grote wijzigingen lichten we hier kort even toe:  

 • De integrale rapportering omtrent de BOF-middelen via het FRIS-platform wordt ingevoerd in het BOF-besluit. Het gaat hier zowel om een verbreding als een verdieping van de huidige rapportering zodat er meer transparantie komt omtrent het gebruik van de BOF-middelen.
 • Ook de gehanteerde verdeelsleutel wordt grondig gewijzigd naar drie onderdelen.
  • Een eerste onderdeel A bestaat uit een nieuwe structurele parameter. Deze structurele parameter heeft een gewicht van 50% in de totale parameter en wordt steeds voor 5 jaar vastgezet.
  • De parameters in het tweede onderdeel, met name het bibliometrische deel, blijven ongewijzigd t.o.v. het vorige BOF-besluit.
  • Tot slot wordt er een nieuw onderdeel toegevoegd met name onderdeel C dat beleidsaccenten bevat met 6 parameters:
   • De eerste parameter is de doctoraatsparameter die reeds in het BOF-besluit stond,
   • daarnaast zijn er de nieuwe parameters met name de citatiedistributieparameter, de hefboomparameter, de internationale samenwerkingsparameter
   • en vanaf 2024 ook de interdisciplinariteitsparameter.
   • Tot slot is er ook nog de diversiteitsparameter die voorheen deel uitmaakte van het onderdeel A in het BOF-besluit.
 • Deze nieuwe verdeelsleutel heeft als doel meer nadruk te leggen op de resultaten i.p.v. de input door het verwijderen van de diplomaparameter, meer te sturen naar kwalitatieve resultaten dan naar kwantiteit en tot slot ook voldoende stabiliteit te creĆ«ren door het inbouwen van het structureel deel in de verdeelsleutel. Ook aan de gewichten van de oude en nieuwe parameters worden grondige wijzigingen aangebracht.
 • Tot slot is er ook de belangrijke toevoeging van een bijkomend type projecten met name interuniversitaire projecten. Dit nieuwe type projecten waarvoor tweejaarlijks 20 miljoen voorzien zal worden, wenst de samenwerking tussen de vijf Vlaamse universitairen binnen de BOF-middelen te bewerkstellingen.

35 miljoen euro structureel extra vanaf 2019

Naast deze wijzigingen voorziet de Vlaamse Regering vanaf 2019 ook 35 miljoen euro extra voor de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen.  Na de budgettaire opstap in 2017 wordt op deze manier het BOF-kanaal deze legislatuur met recurrent 45 mio euro verhoogd.

In 2019 bedraagt de BOF-enveloppe aldus in totaal 220,25 mio euro:

 • 156,73 mio euro basistoelage
 • 18,96 mio euro Methusalem financiering
 • 9,56 mio euro tenure track financiering
 • 35 mio euro opstap.
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Els Vermander

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
02 553 36 56